Praktyki zawodowe

Informacje i dokumenty
dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez studentów
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące praktyk:

 1. Jakie są formy odbywania praktyk?
 • Zgodnie z Regulaminem są różne formy odbywania praktyk. Najczęstsze to praktyka odbywana poprzez skierowanie z uczelni, praca zawodowa (na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło) a także odbycie praktyki podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Student posiadający uprawnienia budowlane może uzyskać zaliczenie praktyk na podstawie złożonego wniosku. Minimalny czas odbywania praktyk jest zależny od kierunku i stopnia studiów i jest taki sam bez względu na formę odbywania praktyk (szczegóły: Regulamin, Ramowe programy praktyk).

 

 1. Co muszę zrobić przed rozpoczęciem praktyk?
 • W przypadku praktyki odbywanej na zasadzie skierowania student przed odbyciem praktyk zobowiązany jest do podpisania porozumienia (zał. 5) przez zakład pracy i przedstawiciela PŁ. Przed podpisaniem porozumienia (zał. 5) przez przedstawiciela PŁ student musi dostarczyć potwierdzenie ubezpieczenia OC i NNW na okres obowiązywania porozumienia oraz określić w jakiej firmie będzie odbywał praktyki. Należy przedstawić dokumenty firmy wydrukowane z KRS lub CEIDG. Praktyka odbyta bez uprzedniego zawarcia porozumienia nie będzie podstawą do zaliczenia. Zawarcie porozumienia realizowane jest dwuetapowo: najpierw należy zgłosić się do opiekuna praktyk następnie do pełnomocnika dziekana. Opiekunami praktyk są dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz – studenci architektury i gospodarki przestrzennej, dr inż. Maciej Grzywacz studenci inżynierii środowiska i dr inż. Łukasz Krawczyk studenci budownictwa. Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich jest dr inż. Łukasz Krawczyk.
 • W przypadku praktyki odbywanej na zasadzie pracy zawodowej (na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło) a także odbycie praktyki podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie ma potrzeby zgłaszania rozpoczęcia praktyk. Proszę zwrócić uwagę, aby wykonywana praca odpowiadała zajęciom określonym w Ramowym Programie Praktyk dla odpowiedniego kierunku.

 

 1. Co muszę zrobić po odbyciu praktyk, aby uzyskać zaliczenie?

Należy przedłożyć stosowne dokumenty zgodnie z Regulaminem opiekunowi praktyk, w szczególności:

 • osoby odbywające praktykę na zasadzie skierowania: wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej (zał. 10 uzupełniony czcionką Times New Roman), uprzednio podpisane porozumienie(zał. 5), dokumenty firmy wydrukowane z KRS lub CEIDG,potwierdzenie ubezpieczenia OC i NNW, zaświadczenie o szkoleniu BHP(zał. 6), zaświadczenieo odbyciu praktyki studenckiej oraz ocena pracy studenta (zał. 7), wypełniony dziennik praktyk (zał. 8), podanie o zaliczenie praktyk(zał. 9);
 • osoby odbywające praktykę na zasadzie pracy zawodowej (na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło): wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej (zał. 10 uzupełniony czcionką Times New Roman), umowa o pracę / zlecenie / o dzieło / o staż / świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę (dowolny z dokumentów, byleby możliwe było stwierdzenia ile czasu przepracował student) , dokumenty firmy wydrukowane z KRS lub CEIDG,potwierdzenie ubezpieczenia OC i NNW, podanie o zaliczenie praktyk(zał. 9);
 • osoby odbywające praktykę podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej: wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej (zał. 10, uzupełniony czcionką Times New Roman), dokumenty rejestracyjne firmy ( wydruk z CEIDG lub KRS w zależności od formy prawnej), podanie o zaliczenie praktyk(zał. 9).
 • osoby posiadające uprawnienia wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej (zał. 10, uzupełniony czcionką Times New Roman), kopia decyzji o nadaniu uprawnień / zaświadczenie o byciu członkiem Izby Inżynierów Budownictwa / Izby Architektów, podanie o zaliczenie praktyk(zał. 9).

Dokumenty należy złożyć przed upływem terminu (patrz poniżej) w koszulce/skoroszycie/teczce przezroczystej w dokładnie takiej kolejności jak została wypisana powyżej.

 

 1. Kiedy odbywają się konsultacje osób odpowiedzialnych za praktyki (semestr zimowy 2018/2019)?
 • dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz - informacja dla studentów umieszczona na tablicy ogłoszeń obok pokoju 102/103 na Architekturze
 • dr inż. Maciej Grzywacz - poniedziałek 14-15; wtorek 12-13 pok 347
 • dr inż. Łukasz Krawczyk – informacje na platformie WIKAMP

 

 1. Dokumenty związane z praktykami można przekazać osobom odpowiedzialnym za praktyki:
 • dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz - osobiście
 • dr inż. Maciej Grzywacz - najlepiej na konsultacjach osobiście w pok. 347 lub w sekretariacie Instytutu I612 pok. 302
 • dr inż. Łukasz Krawczyk - biuro katedry p. 203, na portierni, osobiście na konsultacjach

 

 1. Do kiedy muszę dostarczyć dokumenty, aby uzyskać wpis w semestrze zimowym 2018/2019?

Zaliczenie z praktyk w semestrze zimowym 2018/2019 mogą otrzymać osoby, które dostarczą kompletne i poprawne uzupełnione dokumenty:

 • nie później niż w poniedziałek 14.01.2019 r. do godziny 12.00

Dokumenty dostarczone po wyznaczonych terminach będą rozpatrywane w kolejnym semestrze.

 

 1. Złożyłem kompletne dokumenty, nie mam wpisu w systemie.

Zaliczenia do systemu wpisuje dr inż. Łukasz Krawczyk do 15. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc (jeśli dokumenty zostały złożone do 31. marca będą wpisane do 15. kwietnia, a jeśli 1. kwietnia zaliczenie w systemie pojawi się do 15 maja). Jeśli po upływie tego terminu nie ma zaliczenia proszę o kontakt mailowy. Wyjątkiem od tej reguły będą okresy urlopowe.

 

 1. Co jeśli chcę odbyć więcej praktyk niż to wynika z programu studiów?

Można tak zrobić, jest to mile widziane.

Jeśli informacja o dodatkowych praktykach ma się znaleźć w suplemencie do dyplomu wydawanego na koniec studiów należy dopełnić następujących formalności:

 • wystąpić z wnioskiem do Dziekana z prośbą o zgodę na dodatkowe praktyki,
 • po uzyskaniu zgody Dziekana przyjść podpisać porozumienie/zatrudnić się w firmie,
 • zgłosić się dokumentami po zaliczenie praktyk.

 

 1. Co to znaczy, że mam odbyć 12 tygodni praktyk?

Tydzień praktyk rozumiany jest jako 40 godzin pracy w tygodniu. Dla odbycia 12 tygodni praktyk należy przepracować 12 x 40 = 480 godzin. Jeśli tygodniowy czas pracy jest krótszy niż 40h należy odbywać praktyki przez proporcjonalnie dłużej. Należy zwrócić uwagę, że ze względu na święta urlopy i zwolnienia przepracowanie 480 godzin zazwyczaj wymaga pracy dłuższej niż 12 tygodni.

 

 1. Odbyłem praktyki dłuższe niż to wynika z minimalnego długości praktyk

Prosimy o wpisywanie na stronę tytułową długości praktyk wynikającej z regulaminu. Jako dodatkowe praktyki mogą być uznane tylko praktyki wcześniej zgłoszone – patrz pkt. 8

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin praktyk

Zał. 1a. Ramowy program - Budownictwo 1 stopień

Zał. 1. Ramowy program - Budownictwo 2 stopień

Zał. 2a. Ramowy program - Architektura 1 stopień

Zał. 2 Ramowy program - Architektura 2 stopień

Zał. 3a. Ramowy program - IS 1 stopień

Zał. 3. Ramowy program - IS 2 stopień

Zał. 4a. Ramowy program - GP 1 stopień

Zał. 4. Ramowy program - GP 2 stopień

Zał. 5. Porozumienie

Zał. 6. Zaświadczenie bhp

Zał. 7. Zaświadczenie odbycia praktyki

Zał. 8. Dziennik praktyk

Zał. 9. Podanie o zaliczenie praktyk

Zał. 10. Wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.