II Konferencja naukowa "Modele rozwoju miast..."

Do pobrania

Karta uczestnictwa - plik w wersji .docx

Ulotka informacyjna - plik w wersji .pdf

II KONFERENCJA NAUKOWA
ALTERNATYWNE MODELE ROZWOJU MIAST
WYZWANIA I PROBLEMY MAŁYCH MIAST I ICH OTOCZENIA
Lidzbark Warmiński, 11–12 maja 2018 r.

Konferencja obejmuje warsz taty (11.05.2018 r. – piątek)
i obrady plenarne (12.05.2018 r. – sobota)

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Kolegium Gospodarki Przestrzennej Politechniki Łódzkiej
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Polska Krajowa Sieć Miast Ci!aslow • Stowarzyszenie „Polskie Miasta Ci!aslow”
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

 

PARTNERZY

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zapraszamy Państwa na konferencję
do przepięknego Lidzbarka Warmińskiego, miasta krajowej sieci miast Cittaslow, położonego w samym sercu Warmi i w widłach rzeki Łyny i jej dopływu Symsarny. Obrady plenarne odbywać się będą w nowoczesnym budynku Term Warmińskich, natomiast warsztaty prowadzone będą w Hotelu Krasickim, który jest ciekawym przykładem rewi tal izacj i obiektu historycznego. Jest on położony w sąsiedztwie Zamku Biskupów Warmińskich (zabytek klasy „0”) . Niegdyś konferowal i , obradowali , rezydowali i gościli tutaj Ignacy Krasicki , Mikołaj Kopernik, Zygmunt I I I Waza, Karol XI I , Napoleon Bonaparte. Wkrótce i Państwo mogą wpisać się w tę tradycję.

 

Komitet naukowy

PRZEWODNICZĄCA
Dr hab. Katarzyna Klemm – Dyrektor Kolegium Gospodarki Przestrzennej PŁ
V-CE PRZEWODNICZĄCY
Prof. zw. dr hab. Roman Kisiel – Dziekan WNE UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Ewa Klima – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ


CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO
Prof. zw. dr hab. inż. Marek Lefik – Dziekan WBAIŚ PŁ
Prof. dr hab. Janusz Heller – UWM
Prof. dr hab. Anna Janiszewska – PŁ, UŁ
Prof. dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska – UWM
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Młynarczyk – KKN – PKSMC, UWM
Prof. dr hab. inż. Wiesław Pawłowski – PŁ
Prof. zw. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak
Prof. zw. dr hab. inż. arch. Marek Pabich
Prof. dr hab. inż. arch. Jan Salm – PŁ
Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Skalski – KKN - PKSMC, UJ
Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski – PŁ
Dr hab. Rafał Warżała – UWM
Dr hab. nt. Artur Zaguła – PŁ
Dr inż. arch. Adriana Cieślak – PŁ
Dr inż. arch. Maria Dankowska – PŁ
Dr Eliza Farelnik – UWM
Dr Beata Glinkowska – UŁ, PŁ
Dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski – PŁ
Dr inż. Jerzy Obolewicz – PB
Dr Gabriela Rembarz – PG
Dr inż. Grażyna Sakson-Sysiak – PŁ
Dr Agnieszka Stanowicka – UWM
Dr inż. Elżbieta Strzelecka – PŁ
Dr inż. arch. Aneta Tomczak – PŁ
Dr Wioletta Wierzbicka – UWM
Dr inż. arch. Barbara Wycichowska – PŁ

 

Komitet organizacyjny

PRZEWODNICZĄCA
dr inż. Elżbieta Strzelecka – Kolegium Gospodarki Przestrzennej PŁ
SEKRETARZ KONFERENCJI
mgr Izabela Treutle


CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
mgr Wiole!a Śląska-Zyśk – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
mgr Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, członek Komitetu Koordynującego
Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Ci!aslow
mgr Artur Wrochna – Burmistrz Olsztynka, Koordynator Polskiej Krajowej Sieci Miast Ci!aslow
mgr Jacek Kostka – Prezes Stowarzyszenia "Polskie Miasta Ci!aslow"
dr Eliza Farelnik – UWM
dr Beata Glinkowska – UŁ
dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski – PŁ
Paulina Zdanowicz – UM w Lidzbarku Warmińskim
dr inż. Grażyna Sakson-Sysiak – PŁ
dr Agnieszka Stanowicka – UWM
dr Wiole!a Wierzbicka – UWM

 

Cele konferencji

 • Prezentacja różnych modeli zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast, ze szczególnymuwzględnieniem specyfiki otoczenia i doświadczeń małych miast.
 • Integracja przedstawicieli różnych środowisk wokół problematyki rozwoju małych miast, w tymperspektyw rozwoju sieci miast Cittaslow.
 • Upowszechnienie wyników badań i wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, przedstawicielami samorządu lokalnego oraz środowiskiem akademickim, dotyczących modeli rozwoju małych miast, uwarunkowań ich rozwoju, potencjałów rozwojowych, narzędzi zarządzania małymi miastami i ich relacjami z otoczeniem (tereny wiejskie, duże aglomeracje).
 • Nawiązanie współpracy z uczestnikami konferencji i warsztatów.
   

Zakres tematyczny

Modele rozwoju miast i ich sieci

 • Modele rozwoju miast, np. model Cittaslow, Smart City, modele hybrydowe, miasta ogrody,
 • miasta uzdrowiska, itp.
 • Modele rozwoju międzynarodowych sieci miast
 • Zrównoważony rozwój miast
 • Resilience - prężność rozwoju lokalnego

Uwarunkowania rozwoju miast

 • Prawne, finansowe i organizacyjne uwarunkowania rozwoju małego miasta
 • Współpraca miast, relacje i powiązania między małymi miastami
 • Partycypacja społeczna, mediacje, negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Znaczenie małych miast w rozwoju terenów wiejskich
 • Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej miast

Potencjał rozwojowy miast

 • Dziedzictwo kulturowe miast, potencjał turystyczny, uzdrowiskowy i społeczno-kulturow małych miast
 • Innowacyjność małych miast, sektor kreatywny i sektor kultury w rozwoju małych miast i terenówwiejskich
 • Jakość życia w miastach, klimat i bioklimat miast

Rewitalizacja małych miast i terenów wiejskich

 • Dziedzictwo kulturowe miast, potencjał turystyczny, uzdrowiskowy i społeczno-kulturowy małych miast oraz terenów wiejskich w programach rewitalizacji
 • Finansowanie programów rewitalizacji

Zarządzanie miastem i jego relacjami z otoczeniem

 • Sieci miast i ich strategie współpracy
 • Marke$ng małych miast oraz sieci miast, w tym instrumenty ich promocji
 • Planowanie przestrzenne w małych miastach i na terenach wiejskich
 • Bezpieczeństwo publiczne w miastach, metody zapobiegania sytuacjom kryzysowym
 • Społeczno-ekonomiczne znaczenie przekształceń przestrzeni publicznej miast
   

Warsztaty

Warsztaty, organizowane pierwszego dnia konferencji, mają charakter praktyczny. Są one dobrą okazją nie tylko do poznania nowych metod planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju miast, ale przede wszystkim do merytorycznej dyskusji na temat różnych aspektów zarządzania i rozwoju małych miast wraz z ich otoczeniem. Dodatkowo, formuła warsztatu pozwala na integrację różnych środowisk, związanych z szeroko pojmowanym rozwojem miast. Warsztaty skierowane są do:

 • osób praktycznie oraz naukowo zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwojumałych miast i/lub terenów wiejskich, tj. praktyków, naukowców, samorządowców, liderów lokalnych, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem,
 • osób chcących pogłębić swoją dotychczasową wiedzę z zakresu zarządzania rozwojem lokalnym m.in. o nowe narzędzia kształtowania rozwoju miasta,
 • osób chcących wnieść swój wkład w tworzenie Karty Rozwoju Małego Miasta.

Uczestnicy konferencji mogą wybrać dwa warsztaty, spośród 5-ciu proponowanych; jeden w sesji porannej (9.45 – 11.45) i jeden w sesji popołudniowej (12.00 – 13.30; druga część tego warsztatu po obiedzie tj. od 14.45 – 16.15). Uczestnicy warsztatów otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa. O udziale w danym warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń zgodnie z Kartą Uczestnictwa oraz dokonaniem opłaty w podanym terminie.


Rejestracja uczestników: 11 maja 2018 r., piątek – godz. 9.00-9.30.


Po warsztatach planowane są: zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Biskupów Warmińskich, zwiedzanie Hotelu Krasicki oraz uroczysta kolacja w restauracji tego obiektu.
 

Zakres tematyczny warsztatów

1.Prof. Ewa Klima, mgr Lech Grabski – Politechnika Łódzka, WBAIŚ
Metoda CPTED jako proste i skuteczne narzędzie tworzenia bezpiecznych przestrzeni w projektach rewitalizacji, odnowy miast i ich dzielnic. Metoda ma charakter uniwersalny i może pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z odnową miast i ich części oraz w podejmowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, w tym w małych miastach. Poczucie zagrożenia wśród mieszkańców ma charakter subiektywny, choć jest skorelowane z faktycznie występującą przestępczością. Celem warsztatu jest zaprezentowanie metody kształtowania przestrzeni dającej realną i odczuwalną poprawę bezpieczeństwa (Crime Preven+on Through Environmental Design - CPTED). Metoda ma swoje teoretyczne i praktyczne podstawy w tekstach E. Wood, J. Jacobs, A. Schlomo, O. Newman oraz C. Ray Jeffery.

2.Dr inż. Gabriela Rembarz - Politechnika Gdańska Wydział Architektury
Mentoring urbanistyczny – narzędzie wzmacniania kompetencji dla planowania partycypacyjnego. Celem warsztatu jest poznanie tej metody oraz pogłębienie dyskusji na temat możliwości zastosowania jej w procesach odnowy miast, czy procesach rewitalizacji. Ta innowacyjna technika pracy planistów z lokalną społecznością jest odpowiedzią na obecne potrzeby związane z włączaniem mieszkańców i ekspertów do procesów planistycznych. Doświadczenia prowadzącej, wyniesione z projektu „Quo vadis Gdansk? Mieszkańcy planują swoje miasto”, dotyczą partycypacyjnego, strategicznego planowania poprawy jakości przestrzeni publicznej w dzielnicach miasta Gdańsk. Mentoring urbanistyczny (urban mentoring) wraz z innym narzędziem planistycznym tzw. mikrostrategią poprawy jakości przestrzeni publicznej, stanowią ramy dla poznania mechanizmów budujących odpowiedzialne zaangażowanie lokalnej społeczności w kształtowanie wspólnego środowiska zamieszkania ora wymiany wiedzy pomiędzy mieszkańcami - ekspertami lokalnymi, a profesjonalistami - ekspertami od techniki zarządzania miastem.

3.Dr Agata Gruszecka-Tieśluk – Krajowy Komitet Naukowy Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow.
Tożsamość miasta jako narzędzie promocji.

4.dr inż. Elżbieta Strzelecka, dr Beata Glinkowska – Politechnika Łódzka
Karta Rozwoju Małego Miasta

Ideę budowania tej Karty rozpoczęto podczas I-szej konferencji nt. Alternatywnych modeli rozwoju miast w Politechnice Łódzkiej w 2015 r.. Dzięki Ogólnopolskim Warsztatom Studenckim, przy współpracy z SKN Gospodarki Przestrzennej Cirkula, powstały pierwsze założenia tej Karty. Warsztat ma na celu wypracowanie tych wartości i wyznaczników funkcjonowania małego miasta, które stanowią istotną różnicę w stosunku do funkcjonowania dużych miast. Punktem wyjściowym do dyskusji jest zbiór wymagań stosowanych w sieci miast Ci&aslow. Karta Rozwoju Małego Miasta może stanowić swoistego rodzaju katalog tych cech i wartości małego miasta, które należy ochraniać, promować i wykorzystywać dla potrzeb dostosowywania narzędzi - modeli, metod i technik zarządzania ich rozwojem. Może też być wskazaniem do badań tych cech i wartości, które decydują o rozwoju małego miasta. Uczestnicy warsztatu stają się współautorami docelowej Karty Rozwoju Małego Miasta.

5. dr inż. arch. Maria Dankowska -Politechnika Łódzka, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, dr inż. arch. Katarzyna Zaborska - Polski Instytut Ericksonowski
Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji i rozwoju małych miast oraz ich otoczenia

Warsztat ma na celu poznanie metod identyfikacji i waloryzacji dziedzictwa kulturowego w miastach, które rozpoczęły lub zamierzają prowadzić procesy rewitalizacji. Na przykładzie hipotetycznego, małego miasta polskiego uczestnicy warsztatu będą rozpoznawać krajobraz kulturowy miasta wraz z jego elementami składowymi i otoczeniem. Zadaniem w ramach warsztatu będzie nie tylko nazwanie poszczególnych elementów dziedzictwa materialnego wraz z określeniem zwyczajów dotyczących kultury i tradycji niematerialnej, ale także zaproponowanie sposobów ich wykorzystania dla rozwoju gospodarczego i społecznego miasta. Efektem warsztatu będzie zaproponowanie teoretycznych modeli zarządzania krajobrazem oraz dziedzictwem kulturowym które powinny stać się częścią polityki rozwoju miasta. Przygotowywane obecnie programy rewitalizacji nie w pełni uwzględniają cały zasób kulturowego dziedzictwa, jakie stanowi o unikatowości i wyjątkowości miast.

 

Publikacja

Organizatorzy konferencji przewidują możliwość opublikowania artykułów w:

 • Monografiach Politechniki Łódzkiej (w języku polskim i w języku angielskim);
 • Olsztyn Economic Journal (ISSN 1897-2721) – kwartalnik wydawany w języku angielskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie (13 pkt. według listy B MNiSW);
 • MAZOWSZE Studia Regionalne (ISSN 1689–4774 i e-ISSN 2543–4373- wersja papierowa i internetowa, DOI 10.21858/msr – zwiększa cytowalność autorów); periodyk wydawany w języku polskim przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie (6 pkt. według listy B MNiSW). Profil czasopisma: polityka publiczna oraz planowanie przestrzenie (z uwzględnieniem komponentów: ekonomicznych, społecznych, środowiskowych kulturowych, itd.) na poziomie regionalnym i lokalnym.
 • czasopismach wydawanych w języku polskim i w języku angielskim przez Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego w Warszawie: Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych (ISSN 2450-1859), Modern Engineering (ISSN 2450-5501), Safety&Defense (ISSN 2450-551X).
 •  

Decyzja o zakwalifikowaniu artykułu do monografii lub czasopisma zostanie podjęta przez Komitet Naukowy Konferencji na podstawie tematyki artykułu, zgodności z profilem czasopisma oraz języka publikacji. Autorzy zostaną poinformowani o wynikach kwalifikacji artykułów drogą e-mailową. Otrzymają również wskazówki dotyczące przygotowania tekstów adekwatne do wskazanego miejsca publikacji. Zachęcamy uczestników do przygotowania materiałów do publikacji w języku angielskim.

 

Koszty uczestnictwa

Wariant 1. Udział w I i II dniu konferencji (z publikacją) - 750 zł
Opłata obejmuje: koszt uczestnictwa w warsztatach i w sesjach naukowych, wyżywienie w trakcie ich trwania, materiały szkoleniowe i konferencyjne, zwiedzanie zamku z przewodnikiem, uroczystą kolację, koszt wydania artykułu w recenzowanej publikacji.
Wariant 2. Udział w I i II dniu konferencji (bez publikacji) - 550 zł
Opłata obejmuje: pozycje jw. bez kosztu publikacji.
Wariant 3. Udział tylko w I dniu konferencji (warsztaty) - 400 zł (300 zł bez kolacji)
Opłata obejmuje: koszt uczestnictwa w warsztatach, wyżywienie w trakcie ich trwania, materiały szkoleniowe, zwiedzanie zamku z przewodnikiem, uroczystą kolację.
Wariant 4. Udział tylko w II dniu konferencji (obrady plenarne) - 450 zł
Opłata obejmuje: koszt uczestnictwa w sesjach naukowych, wyżywienie w trakcie ich trwania, materiały konferencyjne, koszt wydania artykułu w recenzowanej publikacji.
Wariant 5. Publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji - 300 zł

 

OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ NALEŻY WPŁACIĆ NA RACHUNEK BANKOWY
Stowarzyszenie „Polskie Miasta Ci#aslow”
Bank Spółdzielczy Bartoszyce oddział Górowo Iławeckie
28 8855 0004 2003 0729 1915 0001
W tytule przelewu należy wpisać: „MODELE MIAST”, imię i nazwisko uczestnika

 

Koszty noclegu uczestnicy ponoszą samodzielnie. Rezerwując nocleg, mogą jednak skorzystać z preferencyjnych warunków, wynegocjowanych przez Organizatorów, w następujących hotelach:

 • Termy Warmińskie (ceny konferencyjne) - http://www.termywarminskie.pl/pl/
 • Hotel Krasicki (ceny konferencyjne) - http://www.hotelkrasicki.pl/
 • Hotel Górecki (5% rabatu) - http://hotelgorecki.pl/
 • Hotel Kopernik (5% rabatu) - https://kopernikhotel.pl/

Preferencyjne stawki obowiązują tylko do dnia 15.01.2018 r. na hasło: „MODELE MIAST”. Informacja o atrakcjach miasta i województwa, a także bazie hotelowej, odnajdziecie Państwo na:

 • portalu miejskim Lidzbarka Warmińskiego www.lidzbarkw.eu, zakładka: Zaplanuj wypoczynek
 • portalu turystycznym mazury.travel.

Zachęcamy także do ściągnięcia aplikacji turystycznej na telefon My Guide dostępnej na stronie www.my-guide.warmia.mazury.pl

 

Kalendarium konferencji

Do dnia 30.11.2017 r. – nadesłanie wypełnionej Karty Uczestnictwa wraz z krótkim biogramem (według wzoru) oraz streszczeń referatu w języku polskim i angielskim, równolegle na adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
Do dnia 20.12.2017 r. – przesłanie autorom informacji o wynikach kwalifikacji ich artykułów oraz
wytycznych właściwego wydawnictwa;
Do dnia 31.12.2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej zgodnie z wybranym wariantem;
Do dnia 28.02.2018 r. – nadesłanie finalnych tekstów referatów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do dnia 27.04. 2018 r. – równoległe nadesłanie prezentacji Power Point na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Sekretariat konferencji

Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow
10-578 Olsztyn, Aleja Piłsudskiego 32 lok. 10


Sekretarz: mgr Izabela Treutle
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 694 392 272

 

Sprawy naukowo - publikacyjne

Politechnika Łódzka, WBAIŚ
90-924 Łódź, Al. Politechniki 6


dr inż. Elżbieta Strzelecka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 601 239 007

 

Patronat honorowy

 

Patronat Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pana Gustawa Marka Brzezina

 

Patronat medialny

 

Gazeta Olsztyńska • Gazeta Lidzbarska • Telewizja TVP Olsztyn

 

Do pobrania

Karta uczestnictwa - plik w wersji .docx

Ulotka informacyjna - plik w wersji .pdf

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.