Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania...

O projekcie

 

Projekt

"Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego"

"Development of a monitoring system, early warning and sustainable management for wastewater treatment plants minimizing pollutant emissions to the aquatic environment from the urbanized area"

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze.

Projekt realizowany jest w ramach umowy konsorcjum pomiędzy Politechniką Łódzką a Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi Spółka z o.o.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.04.01.02-00-0060/17.

 

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie sytemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków, który umożliwi minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszarów zurbanizowanych. System ten umożliwi wczesne ostrzeganie oczyszczalni przed ewentualnym nagłym dopływem substancji toksycznych dla procesu biologicznego oczyszczania i przeciążeniem hydraulicznym w okresie opadów atmosferycznych, częstym w przypadku kanalizacji ogólnospławnej.

Utworzony system pozwoli na optymalne sterowanie procesami oczyszczania i w efekcie zrównoważone zarządzanie oczyszczalną. Umożliwi on także wizualizację, archiwizację i raportowanie danych, które będą mogły być wykorzystane do dalszych analiz związanych z modernizacją lub rozbudową obiektu i jego dostosowanie do zmian klimatycznych, urbanizacyjnych i rosnących wymagań ochrony odbiornika.

Głównymi odbiorcami rezultatu projektu będą przedsiębiorstwa komunalne odpowiedzialne za zbieranie, transport i oczyszczanie ścieków miejskich. Efektem realizacji projektu będzie istotna innowacja technologiczna w systemie odprowadzania i oczyszczania ścieków umożliwiająca znaczący postęp w kierunku jego w pełni zrównoważonego funkcjonowania, służąca ochronie środowiska i optymalizacji wydatków na ten cel.

 

Project description:

The aim of the project is to develop a monitoring system, early warning and sustainable management for sewage treatment plants, which will enable minimization of pollutant emissions to the aquatic environment from urbanized areas. This system will allow early warning of the sewage treatment plant against possible sudden inflow of toxic substances to the biological treatment process and hydraulic overload in the period of atmospheric precipitation, common in the case of a combined sewage system.

The system created will allow optimal control of purification processes and, as a result, sustainable waste management. It will also enable the visualization, archiving and reporting of data that can be used for further analyzes related to the modernization or extension of the facility and its adaptation to climatic changes, urbanization and growing protection requirements of the receiver.
 

The main recipients of the project's result will be municipal enterprises responsible for collection, transport and treatment of urban wastewater. The effect of the project implementation will be significant technological innovation in the wastewater discharge and treatment system, enabling significant progress towards its fully balanced functioning, serving the purpose of environmental protection and optimization of expenses for this purpose.

 

Kontakt

 

 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.