Działalność naukowa

Rada Naukowa Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

 • prof. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak – przwodniczący,

 • dr hab. inż. Andrzej Jodłowski, prof. PŁ,
 • dr hab. inż. Andrzej Raczyński, prof. PŁ,
 • dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski, prof. PŁ,
 • dr hab. inż. Ewa Liwarska-Bizukojć, prof. PŁ,
 • dr hab. inż. Wiesław Pawłowski, prof. PŁ,
 • dr hab. Ewa Klima, prof. PŁ,
 • dr hab. Katarzyna Klemm
 • dr hab. inż. Paweł Michnikowski,
 • dr Dorota Gryglik

 

W ramach Instytutu działają następujące zakłady naukowe:

Zakład Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej

Kierownik: prof. dr hab inż. Henryk Sabiniak

Zakład Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej zajmuje się pracami naukowo-badawczymi związanymi z instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi, grzewczymi i ciepłowniczymi. Prowadzi także prace badawcze związane z odnową i oczyszczaniem powietrza i orzekaniem o jego stanie.

Bardzo szeroko i intensywnie prowadzone są badania związane z techniką grzewczą i nowymi technologiami w niej stosowanymi oraz nad pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł energii. Prowadzone są badania także nad odzyskiwaniem energii i jej magazynowaniem jak i rozliczeniem jej zużycia.

Jako że zespół składa się w dużej części z mechaników, prowadzone są prace badawcze i na rzecz przemysłu z napędów i konstrukcji mechanicznych.

Przedmiotem badań Zakładu są:

 • Rozkład obciążeń i naprężeń w zazębieniu ślimakowym.
 • Naprężenia w kompensatorach wydłużeń rurociągów transportujących płyny o zmiennej temperaturze.
 • Współpraca tworzyw sztucznych z betonem w warunkach termicznie zmiennych.
 • Wilgotność powietrza w halach basenowych.
 • Zastosowanie metod CAx w komputerowym wspomaganiu projektowania zazębień ślimakowych.

 

Dr hab. inż. Andrzej Raczyński, prof. PŁ - kieruje Zespołem Podstaw Konstrukcji Mechanicznych.

Przedmiotem badań zespołu są:

 • Wały trójpodporowe na łożyskach tocznych.
 • Analiza trwałości łożysk tocznych z uwzględnieniem sztywności wału i łożysk.
 • Dobór napięcia wstępnego układu łożysk tocznych.

 

Zakład Technik Ochrony Wód i Hydrologii Terenów Zurbanizowanych

Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski, prof. PŁ

Działalność Zakładu obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem cyklu wodnego na terenach zurbanizowanych. W szczególności przedmiotem badań Zakładu są:

 • opracowywanie zasad budowy systemów odwadniania miast zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego, zasad optymalnego kształtowania zabudowy miast w celu tworzenia korzystnego mikroklimatu oraz krajobrazu oraz ograniczania negatywnych skutków zmian klimatycznych, badania nad odbudową zasobów wodnych miast,

 • rozwój technologii oczyszczania ścieków komunalnych i zagospodarowywania osadów,

 • komputerowe modelowanie zintegrowane systemów odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków,

 • wypracowywanie zasad monitoringu systemów odwadniania miast ze szczególnym uwzględnieniem systemów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej,

 • opracowywanie podstaw optymalnej modernizacji istniejących systemów odwadniania miast łącznie z oczyszczaniem ścieków w celu zapewnienia czystości wód odbiorników, zarówno na terenach aglomeracji miejskich, jak i poza nimi.

Zrealizowane projekty badawcze:

Projekt: „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”; Umowa o dofinansowanie POIG.01.01.02-10-106/09-01

Nazwa Konsorcjanta : Politechnika Łódzka

Numer i nazwa Pakietu Tematycznego (PT 8): Użytkowanie i ochrona środowiska w strategii zrównoważonego rozwoju

Numer i nazwa tematu badawczego: T.8.1. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska

Kierownik tematu badawczego: dr hab. inż. Marek Zawilski, prof. PŁ

W ramach realizacji Projektu wykonano w latach 2010-2014 następujące badania:

 • Monitoring przelewów burzowych.

 • Analiza czasowo-przestrzennego rozkładu opadu.

 • Zastosowanie metody UH do prognozowania obciążenia systemu kanalizacyjnego.

 • Badania spływu ścieków i zanieczyszczeń ze zlewni kanalizacji deszczowej wraz z badaniem sprawności osadnika wód deszczowych (OWD).

 • Analiza zawartości zanieczyszczeń ropopochodnych w ściekach deszczowych pochodzących z terenu zurbanizowanego.

 • Toksyczność spływów deszczowych różnego pochodzenia.

 • Ocena efektywności działania urządzeń do lokalnej retencji i infiltracji w celu opracowania wytycznych ich stosowania

 • Ustalenie optymalnych metod modernizacji systemów kanalizacyjnych w aspekcie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

 

Projekt badawczy: Ocena emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej w aspekcie potrzeb jej modernizacji i zmian uregulowań prawnych (NN523 554538) - kierownik: dr hab. inż. Marek Zawilski, prof. PŁ

Projekt badawczy promotorski: Analiza możliwości przyjmowania ścieków opadowych przez miejskie oczyszczalnie ścieków na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Nr 3T09D 002 26 kierownik projektu - dr hab. inż. Marek  Zawilski, dr inż. Agnieszka Brzezińska

Projekt badawczy: Ograniczenie natężenia spływu wód opadowych z terenów zurbanizowanych przy wykorzystaniu zintensyfikowanej retencji (Grant KBN) - kierownik: dr hab. inż. Marek Zawilski, prof. PŁ

Współpraca z jednostkami zewnętrznymi:

 • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi,
 • Łódzka Spółka Infrastrukturalna,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi,
 • Wydział Komunalny Urzędu Miasta Łodzi.

 

Zakład Technologii Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Odpadów

Kierownik: dr hab. inż. Ewa Liwarska-Bizukojć, prof. PŁ 

Działalność Zakładu koncentruje się wokół dwóch kluczowych dla inżynierii środowiska zagadnień, to jest oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania odpadów. Oprócz tego ważną częścią działalności naukowej Zakładu jest ocena substancji chemicznych pod kątem ich podatności na rozkład biochemiczny i oddziaływania na organizmy żywe. W Zakładzie prowadzone są szeroko zakrojone badania zarówno o charakterze aplikacyjnym, jak i podstawowym. Pracownicy Zakładu posiadają duże doświadczenie w wykonywaniu opinii, ekspertyz i raportów z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, a także w prowadzeniu badań podstawowych i analizowaniu prób środowiskowych.

Zakład dysponuje laboratoriami do przeprowadzenia analizy jakościowej wody, ścieków i odpadów, co umożliwia wykonanie ocen funkcjonowania stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz obiektów związanych z gospodarką odpadami (m.in. składowiska, kompostownie, biogazownie). W obszarze analitycznym na podkreślenie zasługuje możliwość oznaczenia stężeń metali ciężkich w próbkach stałych i ciekłych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu - FAAS i atomizacją elektrochemiczna ETAAS. Zakład posiada też specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do symulacji oczyszczania ścieków oraz oceny morfologii i składu agregatów mikrobiologicznych (np. kłaczków osadu czynnego).

 

Główne obszary badawcze Zakładu:

 • modelowanie, symulacja i projektowanie oczyszczalni ścieków zarówno komunalnych, jak i przemysłowych,

 • biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, w szczególności kinetyka bioprocesów i wyznaczanie parametrów modeli osadu czynnego,

 • oddziaływanie substancji chemicznych na osad czynny, w tym między innymi na aktywność biochemiczną mikroorganizmów i morfologię oraz skład kłaczków osadu czynnego,

 • analiza dróg transformacji i usuwania substancji chemicznych w środowisku przyrodniczym ukierunkowana na minimalizację strumieni odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych,

 • ocena właściwości fizykochemicznych i biochemicznych odpadów pod kątem ich zagospodarowania,

 • analiza koncepcyjna, projektowanie i modernizacja kompostowni odpadów i biogazowni.

 

Ważniejsze projekty badawcze współrealizowane przez Zakład:

 • 2000 do 2003 - projekt badawczy KBN „Wykorzystanie odpadów bezchromowych z przetwórstwa skór dla celów nawozowo-rekultywacyjnych” nr 5 PO6H 00319,

 • 2006 do 2009 - projekt badawczo-rozwojowy MNiSW „Badanie uwarunkowań organizacyjnych i technicznych tworzenia związków symbiotycznych w parkach przemysłowych w Polsce. Projektowanie parków ekoprzemysłowych” nr R11 019 02,

 • 2009 do 2012 - projekt badawczy MNiSW „Implementacja opisu stechiometrii i kinetyki procesów biochemicznych do modelowania oczyszczania ścieków” nr N N209 102637,

 • 2011 do 2015 - projekt rozwojowy NCBiR „Opracowanie zautomatyzowanych procedur do monitoringu osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków” nr N R14 0004 10.

 

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi

 • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych, m.in. GOŚ w Łodzi, „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.,
 • Ghent University of Technology, Department of Sustainable Organic Chemistry and Technology,
 • Technical University of Berlin, Department of Process Engineering.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Kierownik: dr hab. inż. Andrzej  Jodłowski, prof. PŁ

Do podstawowych kierunków badawczych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji należy zaliczyć: ocenę niezawodności systemów wodociągowych, szacowanie strat wody w sieciach wodociągowych, badania nad zmianami tendencji w zapotrzebowaniu na wodę w jednostkach osadniczych oraz badania o charakterze technologicznym dotyczące jakości wody wodociągowej ze szczególnym uwzględnieniem procesów wykorzystywanych podczas przygotowania przed jej dystrybucją. W ostatnim czasie podjęto badania nad wykorzystaniem „wody szarej” w wewnętrznych instalacjach wodociągowych z uwzględnieniem aspektów technologicznych jej oczyszczania.

Zakład współpracuje z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi realizując na ich rzecz prace badawcze (Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Zakład Wodociągów i Kanalizacji miasta i gminy Warta).

 

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Geomatyki

Kierownik: dr hab. inż. Wiesław Pawłowski, prof. PŁ

Główne kierunki badań Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Geomatyki to: hydrografia morska i nawigacyjna, metrologia budowli w zakresie optymalizacji metod pomiarowych, metodyka opracowań kartograficznych związanych z ochroną środowiska człowieka w warunkach Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, metodyka pomiarów deformacji elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych w aspekcie potrzeb diagnostycznych, ocena zakresu i treści norm międzynarodowych ISO z zakresu koordynacji modularnej, tolerancji i pomiarów w budownictwie wprowadzonych do polskiej normalizacji przez PKN, praktyczne zagadnienia perspektywy wykreślnej z naciskiem na problematykę odbić, restutucji oraz iluzji.

Zakład dzieli się na 3 zespoły:

 • Zespół Geometrii Inżynierskiej,
 • Zespół Geodezji i Kartografii,
 • Zespół Gospodarki Przestrzennej.

Zakład prowadzi badania naukowe w następujących obszarach:

 • Podstawy teoretyczne kształtowania geometrycznego konstrukcji budowlanych,
 • Metody geodezyjne w procesie inwestycyjnym,
 • Kartografia tematyczna w inżynierii środowiska,
 • Geometria wykreślna w zastosowaniach inżynierskich.
 

Zespół Gospodarki Przestrzennej

Tematy badawcze:

 • Rewitalizacja blokowisk (aspekt społeczny, środowiskowy, przestrzenny, budowlany). Temat prowadzony w ramach współpracy wydziałowej z wydziałem Architektury Politechniki Budapesztańskiej. Aktualnie realizowane są w ramach kierunku Gospodarka Przestrzenna prace inżynierskie na temat jakości życia i zrównoważonego rozwoju obszaru blokowisk.
 • Przestrzeń ludzi starych – badania nad jakością życia starzejącego się społeczeństwa Łodzi, obejmujące zarówno kwestie środowiskowe, społeczne jak i przestrzenne. Współpraca z Instytutem Architektury.
 • Tworzenie przestrzeni bezpiecznych, wdrażanie metodologii CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design – Zapobieganie Przestępczości Przez Kształtowanie Przestrzeni), prace badawcze i działalność dydaktyczna, współpraca z samorządami zrzeszonymi w stowarzyszeniu Cittaslow, współpraca z grupą FESTPOLIS.
 • Współczesny krajobraz kulturowy – główny nurt badawczy dotyczy przestrzeni religijnej i jej współczesnych przemian, badania podejmowane we współpracy z licznymi ośrodkami w Polsce (Gdańsk, Lublin, Kraków) i zagranicą (Zadar, Praga, Heidelberg).
 • Środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym miast. Rozwinięcie metodyki oceny wpływu wybranych struktur zabudowy na warunki aerodynamiczne i cieplne, ustalenie związków między rodzajem zabudowy a warunkami mikroklimatu oraz opracowanie metod kartograficznych, opartych na GIS, w postaci miejskich map klimatycznych dla wybranych obszarów Łodzi.
 • Adaptacja do zmian klimatu na obszarach miejskich. Opracowanie zaleceń planistycznych dla obszarów wrażliwych.
 • System przewietrzania miasta. Określenie możliwości wyznaczenia nowych korytarzy przewietrzających w oparciu o szczegółowe analizy zabudowy z wykorzystaniem GIS, badań tunelowych czy symulacyjnych.
Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.