Jakość kształcenia

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska przykłada ogromne znaczenie do zapewnienia jak najwyższej jakości na wszystkich poziomach i formach kształcenia. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 19 lutego 2019 r .w sprawie określenia sposobu powołania, zasad funkcjonowania i organizacji Rad Kierunków Studiów i Rady Programowej IFE na Politechnice Łódzkiej powołano na Wydziale pięć Rad, których celem jest zapewnienie dbałość o właściwą realizację i wysoki poziom kształcenia na danym kierunku studiów.

     Główne zadania Rad Kierunków Studiów są następujące:

1.    Przygotowanie i doskonalenie koncepcji kierunku studiów.

2.    Opracowanie projektu programu studiów dla kierunku oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją programu studiów.

3.    Współpraca z jednostkami ogólnouczelnianymi realizującymi część programu kształcenia.

4.    Współpraca z Radą Programową IFE w zakresie opracowywania projektu programu studiów dla kierunku realizowanego w ramach IFE oraz realizowanie uchwał podjętych przez Radę Programową IFE.

5.    Analiza trendów i potrzeb w zakresie kształcenia na danym kierunku.

6.    Doskonalenie programu studiów oraz jakości kształcenia na kierunku, w tym analiza wyników ankietyzacji i hospitacji.

7.    Stymulowanie wykorzystywania w programie studiów nowych/kreatywnych metod kształcenia.

8.    Opiniowanie kandydatów na promotorów i tematów prac dyplomowych.

9.    Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym:

1)   uzyskiwanie opinii interesariuszy zewnętrznych na temat programu studiów oraz poziomu przygotowania zawodowego absolwentów;

2)   współdziałanie przy organizacji praktyk i staży.

10.  Przygotowanie oraz przekazywanie do zatwierdzenia prorektorowi właściwemu do spraw kształcenia corocznego raportu jakości kształcenia dla kierunku studiów.

11.  Przygotowywanie raportów na potrzeby akredytacji.

12.  Nadzór merytoryczny nad procesem dyplomowania.

13.  Internacjonalizacja w zakresie kształcenia.

14.  Organizacja i nadzór mentoringu na drugim stopniu studiów.

15.  Przygotowanie informacji na potrzeby rekrutacji i promocji.

     Na Wydziale systematycznie prowadzone są działania dotyczące tworzenia i doskonalenia procedur i mechanizmów w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz monitorowania, oceny (m.in. ankiety ewaluacyjne, hospitacje), a także działań korygujących i zapobiegawczych w celu wyeliminowania niedoskonałości. 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.