Jakość kształcenia

     Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska przykłada ogromne znaczenie do zapewnienia jak najwyższej jakości na wszystkich poziomach i formach kształcenia. W 2008 roku uchwałą Senatu PŁ wprowadzony został Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości  Kształcenia w PŁ. Aktualnie podstawowymi wewnętrznymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie WSZJ w PŁ są:

 • Uchwała Nr 3/2011 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości w Politechnice Łódzkiej, w której określone są główne elementy i zadania realizowane w ramach Systemu. 
 • Uchwała Nr 22/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych, w której określono założenia ogólne, procedury przeprowadzania, przetwarzania oraz oceny wyników ankietyzacji i hospitacji.
 • Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie komisji rektorskich, rzeczników dyscyplinarnych i pełnomocników w kadencji 2016 – 2020, w którym zostały powołane uczelniane komisje zajmujące się jakością kształcenia w PŁ oraz pełnomocnicy Rektora, w tym: Pełnomocnik ds. Kształcenia, Pełnomocnik ds. Studenckich, Pełnomocnik ds. Rekrutacji.
 • Zarządzenie Nr 8/2013 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie koordynatorów w systemie zarządzania jakością PŁ i komisji w zakresie jakości kształcenia, w którym określone zostały szczegółowe zadania komisji zajmujących się jakością kształcenia.

     W 2008 roku zgodnie z w/w dokumentami na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Rada Wydziału, w celu zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia, powołała Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz Komisję ds. Jakości Kształcenia.

     Zadania Komisji ds. Jakości Kształcenia:

 • wdrażanie w jednostce procedur przygotowanych przez Uczelnianą Komisję Jakości Kształcenia;
 • analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia;
 • przedstawianie kierownikowi jednostki propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w jednostce;
 • przedstawianie kierownikowi jednostki corocznych sprawozdań z efektów działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • przedstawianie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia corocznych wyników samooceny i planów poprawy jakości kształcenia;
 • opracowanie strategii kształcenia w jednostce;
 • opracowywanie propozycji zmian w programach kształcenia oraz opracowywanie projektów nowych programów kształcenia według ustalonych procedur;
 • opracowanie metod podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej;
 • planowanie i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych w celu doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

     Do zadań Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia należy:

 • ocena Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w jednostce;
 • monitoring realizacji zaleceń komisji ds. jakości kształcenia;
 • coroczne przygotowanie dla kierownika jednostki sprawozdania z oceny jakości kształcenia;
 • ocena zbiorczych wyników ankietyzacji i hospitacji;
 • przeprowadzanie wstępnej oceny jakości kształcenia poprzedzającej wizyty związane z akredytacją,
 • przedstawienie władzom jednostki wytycznych dotyczących planu naprawczego dla poprawy jakości kształcenia;
 • coroczne przedstawienie Uczelnianej Komisji Oceny Jakości Kształcenia rezultatów oceny jakości kształcenia w jednostce.

     Na Wydziale systematycznie prowadzone są działania dotyczące tworzenia i doskonalenia procedur i mechanizmów w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz monitorowania, oceny (m.in. ankiety ewaluacyjne, hospitacje), a także działań korygujących i zapobiegawczych w celu wyeliminowania niedoskonałości. 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.