Rewitalizacja miast - studia II stopnia

Stopień studiów: 

II stopnia

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

W ramach interdyscyplinarnych studiów II stopnia na tym kierunku student pogłębia wiedzę z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk i problemów. Potrafi analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru. Potrafi wskazać podmioty i grupy społeczne, których interesy mogą być związane z rewitalizacją, prowadzić analizy ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub współdziałania. Rozumie, iż rewitalizacja jest reakcją na kryzys obszaru, ale jednocześnie stanowi przedsięwzięcie komercyjne, pozwalające angażować środki z różnych źródeł i jest często impulsem do podejmowania szerszych działań inwestorskich, jest umiejętnym połączeniem wielu często przeciwstawnych interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu. 

Absolwent rewitalizacji miast dysponuje wiedzą z zakresu: ekonomii, finansów, gospodarki przestrzennej, zarządzania, prawa, pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki społecznej, animacji kulturowej oraz architektury i urbanistyki, budownictwa, inżynierii środowiska.

Otrzymywany tytuł: 

magister

Czas trwania studiów: 

stacjonarne 2,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Model kształcenia praktycznego stwarza absolwentowi szerokie możliwości przyszłego zatrudnienia, m.in.: na stanowiskach średniego i wyższego szczebla np. w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacji, biurach architektonicznych i urbanistycznych, firmach budowlanych, w organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach, agencjach i innych jednostkach zajmujących się różnymi wymiarami procesu rewitalizacji.

Wiedza oraz umiejętności z zakresu pracy środowiskowej i animacji kulturowej pozwala absolwentowi podjąć również pracę terenowego organizatora albo koordynatora rewitalizacji społecznej. Jako refleksyjny praktyk jest on przygotowany do budzenia lokalnych sił społecznych i ukierunkowywania ich na rewitalizację techniczną, społeczną, kulturową i wychowawczą. Wiedza z pedagogiki, pracy socjalnej czy socjologii daje dobrą podstawę do pracy zarówno z młodzieżą, od której zależą dalsze losy inicjowanych zmian, jak i osobami starszymi, na których doświadczeniu, zaangażowaniu oraz pamięci kulturowej często opiera się tożsamość społeczności. Doskonałym polem pożytkowania tej wiedzy są również działania integracyjne.

Tak przygotowany absolwent może być zatrudniony przez instytucje samorządowe i pozarządowe, które uczestniczą w działaniach rewitalizacyjnych (środowiskowe centra animatorów, instytucje kultury, pomocy społecznej itd.), w celu realizacji projektów o charakterze edukacyjno-wychowawczym i kulturowym. Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego umożliwia podjęcie zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą.

Gospodarka przestrzenna - studia II stopnia

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

II stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Na studiach II stopnia student spotyka się z zagadnieniami z zakresu budownictwa, urbanistyki, geodezji, prawa, socjologii i szeroko pojętego rozwoju zrównoważonego. Zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi kształtowania środowiska przestrzennego ludzi, zgodnie z ich potrzebami i wymogami cywilizacyjnymi. Dokonuje analiz dla celów gospodarczych i uczy się konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz opracowywania programów podwyższających konkurencyjność gmin i regionów, planów zagospodarowania terenu i ofert inwestycyjnych.

Otrzymywany tytuł: 

magister inżynier

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent gospodarki przestrzennej jest w pełni przygotowany do współuczestniczenia w opracowywaniu rozwoju regionów i euroregionów. Może również współpracować przy sporządzaniu dokumentów, oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na to środowisko. Posiadana wiedza umożliwia mu prowadzenie doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także ustalanie lokalizacji inwestycji. Program praktyk i ćwiczeń terenowych umożliwia zdobywanie doświadczenia  i umiejętności niezbędnych w pracy w firmach konsultingowych, agencjach nieruchomości oraz innych firmach otoczenia biznesu.

Możliwości zatrudniania: jednostki administracji samorządowej i rządowej, pracownie urbanistyczne (projektowe), agencje rozwoju, firmy konsultingowe i doradcze oraz instytucje i agencje Unii Europejskiej.

Architektura - studia II stopnia

Stopień studiów: 

II stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Na kierunku architektura, na studiach II stopnia prowadzony jest jeden program studiów: architektura.

Studia na tym kierunku pozwalają ukształtować wyobraźnię przestrzenną i przygotowują do tworzenia różnorodnych form obiektów architektonicznych w ramach przedmiotów kierunkowych, takich jak: projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne zabudowy mieszkaniowej, projektowanie terenów zielonych, projektowanie architektoniczne małych obiektów użyteczności publicznej, projektowanie osadnictwa wiejskiego, konserwacja i ochrona zabytków. Zajęcia plastyczne pozwalają na  rozwinięcie wyobraźni przestrzennej oraz wrażliwości na kolor, proporcję czy grę światła. Student zapoznaje się również z podstawową wiedzą ogólnobudowlaną. Przyszłych architektów wnętrz studia przygotują do twórczej działalności zawodowej w zakresie architektury wnętrz, podstaw wzornictwa, wystawiennictwa i scenografii oraz różnorodnych, pomocniczych zadań w dziedzinie budownictwa, architektury, urbanistyki – indywidualnie i w zespołach. Zdobędą oni wiedzę, jak w pracy projektowej współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych i artystycznych oraz umiejętność kierowania procesem wykonawczym w zakresie architektury wnętrz zarówno w obiektach nowo projektowanych, jak i adaptowanych.

Otrzymywany tytuł: 

magister inżynier architekt

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 2 lata

Studia niestacjonarne (wieczorowe): 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w branży budowlanej i architektonicznej w kraju i za granicą. Mogą podejmować się pracy zawodowej w biurze architektonicznym oraz działalności zawodowej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Mogą planować rozwój kariery zawodowej w wykonawstwie i nadzorze budowlanym, jak również w branży związanej z architekturą wnętrz. Absolwenci architektury są przygotowani do współdziałania w pracy ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych.

Absolwenci mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w nieograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej.

Inżynieria środowiska - studia II stopnia

Stopień studiów: 

II stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Zasadniczym celem kształcenia jest uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas studiów I stopnia, co umożliwi rozwój umiejętności zawodowych studenta, zwłaszcza niezbędnych do prowadzenia prac naukowo - badawczych i studialnych, a także pełnienia funkcji kierowniczych, inicjujących i doradczych w jednostkach administracji rządowej  oraz samorządowych związanych z ochroną i inżynierią środowiska, budownictwem i gospodarką komunalną. Studia rozwijają zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii środowiska.

Otrzymywany tytuł: 

magister inżynier

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku inżynieria środowiska posiada kwalifikacje do planowania, projektowania i realizacji inwestycji w dziedzinie inżynierii środowiska oraz eksploatacji instalacji i obiektów. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Absolwent jest przygotowany do działalności zawodowej w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę (ujmowanie, uzdatnianie, magazynowanie i transport), oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych oraz w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, systemów i urządzeń do oczyszczania powietrza, ciepłownictwa i sieci cieplnych, rekuperacji i regeneracji ciepła, pomp ciepła i chłodnictwa w zakresie klimatyzacji. Powiązanie z budownictwem, architekturą i gospodarką komunalną w zasadniczy sposób odróżnia profil kształcenia studenta od podobnych kierunków realizowanych na innych wydziałach PŁ, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na szybkie ubieganie się o uprawnienia zawodowe (projektowe i wykonawcze).  Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych, a także  podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych  w zarządzaniu środowiskiem.

Ukończenie studiów II stopnia i uzyskanie stopnia magistra jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do prowadzenia prac badawczych związanych z dziedziną inżynierii środowiska, w tym podjęcia studiów III stopnia.

Budownictwo - studia II stopnia

Stopień studiów: 

II stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Na tym kierunku student uzupełnia, zdobytą na studiach I stopnia wiedzę budowlaną i zwiększa kompetencje niezbędne projektantowi na zajęciach z konstrukcji betonowych, metalowych oraz drewnianych, mechaniki gruntów i fundamentowania, zapoznaje się również z metodami komputerowymi w projektowaniu i zarządzaniu. Doskonali ponadto umiejętności w zakresie matematyki i mechaniki, nowych technik obliczeniowych, niezawodności konstrukcji, automatyzacji i organizacji produkcji. Jako absolwent, dzięki nabyciu pełnych umiejętności projektowych i organizacyjnych, jest przygotowany do twórczej pracy w zakresie wszelkich obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, do działalności w wykonawstwie budowlanym, jak też do zarządzania procesami budowlanymi i ich nadzorowania oraz koordynacji dużych przedsięwzięć budowlanych. W procesie nauczania istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej. Treści programowe na kierunku budownictwo, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w zintegrowanej Europie. Zawartość merytoryczna programów nauczania jest konsultowana z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Łodzi oraz z Łódzką Okręgową Izbą Budowlaną, jako reprezentantami środowiska zawodowego.

Specjalności: 
  • budownictwo mostowe i drogowe
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie

Otrzymywany tytuł: 

magister inżynier

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku budownictwo są przygotowani do podjęcia pracy w branży budowlanej w kraju i za granicą. Mogą pracować w biurach projektowych, w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.  Zdobyty zasób wiedzy pozwala im na zatrudnienie w jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych. Przygotowani są do wdrażania nowych technologii, materiałów oraz metod obliczeniowych. Mogą być koordynatorami realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Absolwenci kierunku budownictwo pracują na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach projektowych i wykonawczych.

Absolwenci mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w nieograniczonym zakresie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.