Mgr inż. Małgorzata Jurewicz

 

Mgr inż. Małgorzata Jurewicz

Stanowisko: Pracownik inżynieryjno - techniczny

Pokój: 36

Telefon: 42 631 35 95

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Wykształcenie:

Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, 1989 r., tytuł zawodowy: mgr inż. inżynierii środowiska, specjalność – urządzenia sanitarne, tytuł pracy magisterskiej: „Badania nad określeniem przydatności niektórych węgli aktywnych produkowanych w kraju do zamykania obiegów wody technologicznej w zakładach włókienniczych”

 

Prowadzone zajęcia:

Chemia  (IŚ s1, studia stacjonarne i niestacjonarne),
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych  (IŚ s1, studia stacjonarne i niestacjonarne),
Technologia ścieków  (IŚ s1, studia stacjonarne i niestacjonarne),
Technologia wody  (IŚ s1, studia stacjonarne i niestacjonarne),
Wybrane zagadnienia z technologii wody i ścieków  (IŚ s2, studia stacjonarne i niestacjonarne).

 

Dr inż. Jarosław Mucha (2)

 

Dr inż. Jarosław Mucha

Stanowisko: Adiunkt

Pokój: 41a

Telefon: 42 631 39 47

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Wykształcenie:

 • Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Kierunek Inżynieria Środowiska, rok ukończenia 1998, uzyskany tytuł zawodowy: inżynier, tytuł pracy inżynierskiej: „Gospodarka osadami ściekowymi w oczyszczalniach ścieków ze szczególnym uwzględnieniem dalszego ich wykorzystania”.
 • Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Kierunek Inżynieria Środowiska, rok ukończenia 2000, uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier, tytuł pracy magisterskiej: „Obróbka osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków z uwzględnieniem mokrego utleniania jako metody utylizacji”.
 • Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, uzyskany stopień naukowy doktora, rok uzyskania 2004, tytuł pracy doktorskiej: „Utylizacja nadmiernego osadu ściekowego metodą mokrego utleniania”.

 

Wybrane publikacje:

Mucha, J., Zarzycki, R., Imbierowicz, M., Porównanie skuteczności mokrego utleniania nadmiernych osadów ściekowych z oczyszczalni regionu łódzkiego, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2002, 5/3-4, 245-251

Osady ściekowe powstające podczas oczyszczania ścieków w oczyszczalniach biologicznych są bardzo uciążliwe i niebezpieczne. W przeciągu kilku lat Polska wejdzie w skład Unii Europejskiej, dlatego poszukiwanie alternatywnych metod postępowania z osadami ściekowymi innymi niż składowanie jest nieodzowne. Problem ten może zostać rozwiązany dzięki mokremu utlenianiu, które dokonuje konwersji niebezpiecznego i biologicznie niestabilnego medium w ustabilizowany osad, pozbawiony negatywnego wpływu na środowisko. Opisana została seria eksperymentów prowadzonych nad mokrym utlenianiem nadmiernego osadu ściekowego z trzech różnych oczyszczalni regionu łódzkiego. Eksperymenty przeprowadzone zostały bez dodatku substancji wspomagających a także z dodatkiem nadtlenku wodoru. Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że skuteczność procesu mokrego utleniania nie zależy od pochodzenia osadu. Dlatego też proces mokrego utleniania może być łatwo zastosowany dla osadów czynnych różnego pochodzenia.

 

Mucha, J., Urbaniak, M., Kinetyka procesu mokrego utleniania nadmiernego osadu ściekowego po wstępnej termohydrolizie, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2005, 8/1, 55-72

Proces mokrego utleniania nadmiernego osadu ściekowego należy do technik zaawansowanego utleniania w warunkach temperatury 150 – 350oC, pod ciśnieniem tlenu 1.5 – 16.0 MPa i odbywa się najczęściej z jednoczesnym procesem termohydrolizy. Podczas tego procesu następuje konwersja związków organicznych zawartych w masie reaktywnej w nisko cząsteczkowe związki organiczne, wodę i CO2. W literaturze przedmiotu najczęściej nie rozdziela się obu procesów. Autorzy zaproponowali inny sposób analizy tego złożonego procesu poprzez oddzielenie termohydrolizy prowadzącej do rozdzielenia zawiesiny osadu ściekowego na hydrolizat – produkt stały i hydrolizat – produkt ciekły od zasadniczego procesu mokrego utleniania obu produktów. Wykonano badania kinetyki mokrego utleniania w różnych temperaturach obu produktów na podstawie pomiaru TOC (całkowitego węgla organicznego) w czasie procesu z zastosowaniem wysokociśnieniowego reaktora typu PARR  Jednocześnie zaproponowano równanie kinetyczne opisujące proces mokrego utleniania hydrolizatu ciekłego i stałego. Rozkład produktu ciekłego prowadzi do powstania nierozkładalnego produktu końcowego oraz gazowego, rozkład produktu stałego poprzez pośredni produkt ciekły również prowadzi do powstania produktu końcowego oraz gazowego. Otrzymane rozwiązanie równań kinetycznych opisujące zależność względnego stężenia węgla organicznego od czasu dobrze opisują wyniki doświadczalne. Na podstawie dopasowania krzywych teoretycznych do wyników eksperymentów (przy pomocy programu OriginLab Origin) wyznaczono parametry kinetyczne procesu: stałe szybkości kolejnych reakcji i energie aktywacji procesów zakładając rzędy reakcji procesów n = 1 i m = 0 względem stężenia tlenu (który występuje w procesie w ilości nadmiarowej). W przypadku produktu ciekłego, stałe szybkości reakcji prowadzącej do produktów końcowych są wyższe niż do produktów gazowych.

 

Mucha, J., Zarzycki, R., Analysis of wet oxidation process after initial thermohydrolysis of excess sewage sludge, Water Research, 2008, 42, 12, 3025-3032

The authors propose a new technique to analyse a complex process of wet oxidation of excess sewage sludge by separating thermohydrolysis that results in the separation of sewage sludge into hydrolysates: solid and liquid products, from the basic process of oxidation of the two products. Wet oxidation kinetics was studied at different temperatures of both products based on the measurement of total organic carbon during the process with the use of a PARR high-pressure reactor. Decomposition of the liquid product leads to the formation of non-degradable and gaseous final products, while degradation of the solid product—via an intermediate liquid product—also leads to the formation of final and gaseous products. Solution of the kinetic equations that describe the dependence of relative organic carbon concentration on time is well illustrated by experimental results. On the basis of fitting theoretical curves to the experimental results, the kinetic parameters of the process were determined.

 

Mucha, J., Jodłowski, A., Możliwości ponownego wykorzystania wody szarej – głównie do ogrodów i toalet, Polski Instalator, 7-8/2009, 78-82

Stosowanie wody zdatnej do picia do spłukiwania toalety wydaje się być nieuzasadnionym marnotrawstwem. Szara woda powstająca podczas kąpieli czy też prania po podstawowym podczyszczeniu z powodzeniem może służyć temu celowi. Ścieki będące konsekwencją wykonywania czynności domowych, takich jak mycie i pranie, określane mianem szarej wody, stanowią ok. 50%, a nawet niekiedy 80% ogólnej ilości ścieków powstających w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej. Obserwowane w ostatnich latach problemy związane z malejącymi zasobami wody możliwej do ujmowania i wykorzystania przez miejskie i wiejskie systemy wodociągowe spowodowały wzrost zainteresowania powtórnym wykorzystaniem szarej wody. Nie jest to jednak zagadnienie proste z technicznego punktu widzenia. Szara woda z uwagi na swe właściwości wymaga oczyszczania przed jej powtórnym użyciem. Istnieje szereg ograniczeń natury higienicznej i środowiskowej. Do oczyszczania szarej wody można zastosować wiele procesów z grupy filtracyjnych i dezynfekcyjnych. Mogą być również wykorzystywane systemy biologicznego oczyszczania. Problem doboru odpowiednich technologii oczyszczania szarej wody nie został dotychczas całkowicie rozwiązany.

 

Mucha, J., Jodłowski, A., Ocena możliwości wykorzystania wody szarej, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 7-8/2010, 24-27

Obserwowane w ostatnich latach problemy związane z malejącymi zasobami wody możliwej do ujmowania i wykorzystania przez miejskie i wiejskie systemy wodociągowe spowodowały wzrost zainteresowania powtórnym wykorzystaniem szarej wody. Nie jest to jednak zagadnienie proste z technicznego punktu widzenia. Szara woda z uwagi na swe właściwości wy-maga oczyszczania przed jej powtórnym użyciem. Istnieje szereg ograniczeń natury higienicznej i środowiskowej. Do oczyszczania szarej wody można zastosować wiele procesów z grupy filtracyjnych i dezynfekcyjnych. Mogą być również wykorzystywane systemy biologicznego oczyszczania. Problem doboru odpowiednich technologii oczyszczania szarej wody nie został dotychczas całkowicie rozwiązany.  W typowym gospodarstwie rodzinnym istnieje możliwość zmniejszenia zapotrzebowania na wodę do picia o 30 – 50% (a tym samym zmniejszenia ilości odprowadzanych ścieków) jeśli cała woda szara powstająca w gospodarstwie domowym zostanie ponownie użyta. Systemy recyklingu wody szarej zyskują coraz większą popularność w takich krajach jak Kanada, USA, Australia, Japonia, krajach bliskiego wschodu takich jak Izrael, czy Oman, a także w Unii Europejskiej. Stosowanie systemów wykorzystania szarej wody jest bez wątpienia korzystne, zwłaszcza w kontekście zmniejszenia zapotrzebowania na wodę wodociągową i ograniczenie obciążenia systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 

Mucha, J., Ocena skuteczności filtracji ścieków szarych z zastosowaniem różnych wkładów filtracyjnych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 1/2014, 19-23

Tematem opracowania jest recykling wody szarej za pomocą procesu filtracji. Analizę właściwości fizyko-chemicznych wody szarej prowadzono na stanowisku badawczym z zastosowaniem odpowiednich filtrów o różnym mikronażu (siatkowy, sznurkowy, polipropylenowy) oraz na szeregowo połączonych filtrach siatkowym i polipropylenowym. Wyznaczono następujące parametry jakościowe ścieków: pH, zawiesina ogólna, mętność, ChZT, BZT5 oraz OWO. Stwierdzono zależność stopnia oczyszczenia, współczynnika oczyszczenia i mętności od wartości prędkości filtracji (0,28- 2,75 m/h). W przypadku filtra siatkowo – polipropylenowego największą skuteczność oczyszczania oraz zmianę zawiesiny ogólnej i mętności nawet do 90% otrzymano dla niskich prędkości filtracji rzędu 0,28 m/h. Dla tej prędkości filtracji określono zależności wartości stężenia zawiesiny ogólnej, mętności oraz stosunek ChZT / BZT5 od czasu filtracji. Mimo, że po procesie filtracji wartość stosunku ChZT / BZT5 spadła do połowy, dość wysokie jego wartości oznaczają, że zastosowana filtracja nie prowadziła do oczyszczania biologicznego. Ze względu na dość wysokie wyjściowe wartości parametrów ścieków surowych przeprowadzone oczyszczanie za pomocą filtracji nie doprowadziło do uzyskania wyników zgodnych z normami.

 

Mucha, J., Characteristics of grey water filtration on polypropylene filters, Ecological Chemistry and Engineering A, 2015, 22(1), 39-50

In the paper the main characteristics of filtration process of grey water (obtained from the laundry) on polypropylene filter of various size of pores (5 µm and 20 µm) has been presented. In was found well applicability of Ruth’s equation for filtration process of grey water in constant pressure. It means that in presented studies process is due to the first stage of formation of so called wet filtration cake. Parameters of Ruth’s equation were determined. On their flow resistance involved in the filtration process: resistant of the filter medium  (filter FCPS 5) and  (filter FCPS 20) and the average specific cake resistance α0for FCPS 5 and α0 for FCPS 20 were calculated. Because both filters are made from polypropylene their resistances Rf have similar values. However α0of both filters differs by an order of magnitude. Filtration times are equal to 42.3 min and 22.1 min respectively. Efficiency of both filters versus time of filtration were presented on the figures. It was proved higher life time of the FCPS 20 filter.

 

Mucha, J., Zastosowanie równania Ruth'a do opisu procesu filtracji wody szarej, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 5/2015, 29-33

W pracy przedstawiono podstawową charakterystykę procesu filtracji wody szarej (otrzymanej z prania) na polipropylenowych wkładach filtracyjnych o różnym mikronażu (5 μm, 20 μm). Stwierdzono stosowalność równanie Ruth’a do procesu filtracji wody szarej, co świadczy o tym, że w podjętych badaniach przebieg procesu dotyczył pierwszej fazy – tzw. formowania mokrego placka filtracyjnego. Wyznaczono parametry równania Ruth’a oraz na ich podstawie obliczono wartości oporów przegród filtracyjnych oraz objętościowych oporów właściwych osadu. Filtr o mniejszym mikronażu (FCPS 5) wykazywał nieco większy opór przegrody filtracyjnej niż filtra o mikronażu wyższym FCPS 20. Niewielkie różnice w wartościach oporów wynikają z charakterystyki obydwu filtrów. Obydwa zbudowane są ze spienionego polipropylenu. Natomiast wartości obliczonych objętościowych oporów właściwych osadu różniły się o rząd wielkości α0 dla filtra FCPS 5 i α0 dla FCPS 20. Czasy filtracji wynosiły odpowiednio 42,3 min oraz 22,1 min. Oceniono również wydajność filtracji na obydwu wkładach filtracyjnych i przedstawiono je na wykresach w funkcji czasu, z których wynika dłuższa żywotność filtra FCPS 20.

 
Mucha, M., Tylman, M., Mucha, J., Crystallization kinetics of polycaprolactone in nanocomposites, Polimery, 11-12/2015, 686-692

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Instalacje budowlane, s1, 3, Architektura,
 • Instalacje budowlane, nw1, 3, Architektura,
 • Budownictwo - instalacje, s1, 4, Architektura wnętrz,
 • Building Installations, s1, 3, Architecture Engineering - IFE,
 • Instalacje w budownictwie, s1, 3, Budownictwo,
 • Instalacje w budownictwie I, nz1, 6, Budownictwo,
 • Instalacje w budownictwie II, nz1, 7, Budownictwo,
 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, s1, 6, Inżynieria Środowiska,
 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, nz1, 6, Inżynieria Środowiska,
 • Technologia informacyjna, s1, 1, Inżynieria Środowiska,
 • Projekt zespołowy PBL, s1, 7, Inżynieria Środowiska,
 • Water supply and sewage disposal, s2, 3, Inżynieria Środowiska.

Dr hab. inż. Andrzej Jodłowski, Prof. PŁ

 

Dr hab. inż. Andrzej Jodłowski

Stanowisko: Profesor PŁ

Pokój: 104

Telefon: 42 631 35 15

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Wykształcenie:

 • Ukończona szkoła wyższa: Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa i Architektury, 1972, mgr inż.
 • Uzyskany stopień naukowy doktora: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, 1981
 • Uzyskany stopień naukowy doktora habilitowanego: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2002
 • Tytuł rozprawy: „Wpływ utleniania chemicznego na skuteczność koagulacji glonów podczas uzdatniania wód”
 • Uzyskane stanowisko profesora: Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, 2003
 • Uzyskane stanowisko profesora: Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 2005

 

Wybrane publikacje:

Jodłowski A.: Effect of Pre-oxidation With Chlorine Dioxide on Algae Removal by Dissolved-Air Flotation. Environment Protection Engineering. Vol. 27, 2001, No 3-4, pp. 73-87.

The dissolved air flotation (DAF) experiments involving pre-oxidation of algae with chlorine  dioxide and alum coagulation were carried out in a bench-scale unit under laboratory conditions. Such procedure allowed the removal of chosen green algae from water. The efficiency of the process under investigation was related to the parameters of algal particles agglomeration and separation. Destabilization of algal particles was necessary to provide favorable conditions for microalgae attachment to the collectors (air bubbles). The parameters of agglomeration can be itemized as follows: pre-oxidation oxidant (CLO2) and (alum) doses, pH, duration of mixing during flocculation. The parameters of separation comprise recycle ratio and saturation pressure. DAF allows collisions between the destabilized particles and air bubbles and simultaneously reduces flocculation periods. DAF preceded by pre-oxidation, alum coagulation and flocculation of algae produced clear water with low algal content at significantly limited coagulant doses.

 

Jodłowski A.: Effect of pre-oxidation on flocculated algal cells autoflotation. Environment Protection Engineering. Vol. 28, 2002, No 1, pp. 57-68.

Oxygen produced by algae can deteriorate their removal by conventional sedimentation process as result of algal agglomerates auto-flotation. Laboratory experiments were carried out to test the effect of water  pre-oxidation on the improvement of algal removal by coagulation/flocculation process followed by sedimentation. The auto-flotation of algal agglomerates was reduced as a result of chlorine, chlorine dioxide and  potassium permanganate application before alum introduction. The auto-flotation was partly reduced after pre-treating the algae with ozone and irradiating them with gamma rays. The chlorine demand (Cl.D.) of purified water, being used as a measure of water contamination with organics, was increased when hydrogen peroxide or gamma irradiation were used in the pre-oxidation step. That increase was due the reaction between hypochlorous acid and hydrogen peroxide remaining in the water after pre-oxidation.

 

Jodłowski A., Śmigielska K.: Zastosowanie szybkiego testu mikrokolumnowego do oceny wpływu naturalnych substancji organicznych na skuteczność usuwania zanieczyszczeń z wody na węglu aktywnym (Rapid small-scale column test used for assessing the effect of natural organic matter on the efficiency of pollutant removal from water on activated carbon. Ochrona Środowiska, 2007, 29(4): 23-27.

It has been demonstrated that the rapid small-scale column test (RSSCT) enables the sorptive properties of granular activated carbon (GAC) to be determined within a short time by measurements involving fine-grain beds and a high hydraulic load. The results of the RSSCT can be scaled up to predict the performance of GAC-filters under full-scale conditions. Examples are shown of the removal of organic matter (both natural and anthropogenic) during water treatment for the purpose of municipal supply, with sorption on a GAC bed as a unit process. The paper also specifies the design principles for the micro-columns, the testing conditions and the method of interpreting the test results obtained using column packed with fresh or partly exhausted GAC.

 

Jodłowski A., Piąstka W.: Badania stanu technicznego wybranych studni głębinowych wodociągu „Dąbrowa” (Assessing the condition of deep wells for Dabrowa Waterworks: A case study). Ochrona Środowiska. 2008, 30(3): 45-51.

The objects under study are eight Lower Cretaceous deep wells operated by the Dabrowa Waterworks, which is the part of the water supply system for the city of Lodz. The deep wells chosen were subjected to assessment of their technical condition, since their operation raised serious technological problems (e.g. due to silting-up, decline in yield, deterioration of water quality). Observations about the causes and frequency of failure, as well  as the length of time when wells were not in service, were also scrutinized. Of the object chosen, the oldest Lower Cretaceous deep wells were found to be in the worst condition. This finding was not only substantiated by the analysis of changes in their operating parameters or in the quality of water being taken in, but was also confirmed by the video inspections of the well’s interior, which enabled the condition of the pipes and that of the filters to be examined. It was demonstrated that discontinuities in the operation of the wells occurs predominantly when the order was given to reduce water production in the Dabrowa Waterworks. Discontinuities by the failure of particular installations or distribution pipes, as well as the discontinuities resulting from power stoppage, are if minor importance but still require close examinations based on the reliability theory.

 

Jodłowski A., Gawarzyński J.: Ograniczanie strat wody w miejskiej sieci wodociągowej na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego (Water losses reduction in water distribution network of Tomaszów mazowiecki). INSTAL, 2011:6:51-55.

Assessment of water losses on distribution networks has been carried out using data collected by Water Company in Tomaszów Mazowiecki during 1988-2008. Percent water losses and daily water  losses in relation to water distribution length have been calculated. Changes of the Infrastructure Leakage Index (ILI) have been also calculated on the basis of the procedure suggested by the International Water Association (IWA) It was stated that significant water losses took place as a result of modernization activities undertaken by Water Company in Tomaszów Mazowiecki. Percentage water losses decreased from 15 percent in 1993 to 8 percent in 2008. ILI values decreased from almost 10 in the beginning of nineties to about 1,8 in 2008.

Dr Dorota Gryglik

Dr Dorota Gryglik

Stanowisko: Adiunkt

Pokój: 106

Telefon: 42 631 35 18

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, 1999 mgr, „Oznaczanie mesny w moczu ludzkim metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej”;
 • Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 2005, dr „Fotochemiczne generowanie tlenu singletowego do degradacji wybranych zanieczyszczeń w środowisku wodnym”.

 

Wybrane publikacje:

Gryglik, D; Olak, M; Miller, JS "Photodegradation kinetics of androgenic steroids boldenone and trenbolone in aqueous solutions" Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry 2010, (212), 14-19.

The subject of this study was photodegradation of boldenone and trenbolone belonging to the class of compounds which demonstrate endocrine disrupting activity. Their decomposition was carried out on the pathway of 254 nm photolysis alone and in the presence of hydrogen peroxide. The influence of pH, oxygen content in the reaction mixture, initial substrate concentration, photon fluence rate and initial concentration of H2O2 on the reaction rate was investigated. The effect of radical scavenger on the reaction course was also tested. The obtained results were used to determine kinetic parameters. Quantum Fields of boldenone and trenbolone decay were equal to 0.61±0.02 and 0.0029±0.0002, respectively. The estimated rate constant of the reaction of hydroxyl radicals with trenbolone was (4.3±0.8)×109M−1 s−1.

 

Błędzka, D; Gmurek, M; Gryglik, D, et al. "Photodegradation and advanced oxidation of endocrine disruptors in aqueous solutions"  Catalysis Today  2010, (151), 125-130.

Endocrine disruptors, sometimes also referred to as hormonally active agents, are exogenous substances that act like hormones in the endocrine system and disrupt the physiological function of endogenous hormones. Our recent studies concern degradation of some representatives of this class of chemicals: n-butylparaben (BP), 4-t-octylphenol (OP), trenbolone (TB) and boldenone (BD). We applied three methods for their elimination from aqueous solution: photolysis by 254 nm irradiation, advanced oxidation process using hydroxyl radicals and photosensitized oxidation using mainly singlet molecular oxygen. The kinetic parameters of those processes were calculated. The most efficient degradation of studied compounds was observed in H2O2/UV system.

 

Gryglik D., Lach M., Miller J.S. "The aqueous photosensitized degradation of butylparaben" Photochemical & Photobiological Sciences 2009, (8), 549-555.

The photosensitized oxidation of butyl p-hydroxybenzoate (butylparaben, BP), the endocrine disrupting compound, in aqueous solution using rose bengal (RB) and aluminium phthalocyanine chloride tetrasulfonic acid (PC) as sensitizers was examined. A xenon lamp simulating solar radiation was used as a light source. The influence of pH of the reaction mixture, oxygen content, irradiation intensity and initial sensitizers and BP concentration on the reaction rate was studied. Based on the  kinetic model, the rate constants of singlet oxygen quenching and reaction with BP as well as the rate constant of excited sensitizer quenching by BP were determined.

 

Gryglik D., Miller J.S., Ledakowicz S. “Singlet molecular oxygen application for 2-chlorophenol removal” Journal of Hazardous Material  2007, (146), 502-507.

A special kind of photocatalysis—a photosensitized oxidation involving singlet molecular oxygen (1O2) was applied to decomposition of 2- chlorophenol (2-CP) in water solution. The photoprocess was carried out in a homo- and heterogeneous system using rose bengal (RB) as a sensitizer. In the homogeneous solution the influence of initial 2-CP concentration and pH on reaction rate was observed. Based on the kinetic model, the rate constants of 1O2 quenching and reaction with 2-CP and the rate constant of excited sensitizer quenching by 2-CP were determined. In the heterogeneous system, silane gel was a carrier for the immobilized sensitizer. In order to estimate kinetic parameters, an attempt was made to describe the process using Langmuir–Hinshelwood (L–H) type mechanism. The Langmuir equilibrium constants for oxygen and 2-CP adsorber on the gel surface were also estimated.

 

Gryglik D., Miller J.S., Ledakowicz S. “Solar energy utilization in degradation of 2-chlorophenol by immobilized photosensitizers” Solar Energy 2004, (77), 615-623.

The aim of this work was to examine photosensitized oxidation of 2-chlorophenol using solar light. Rose bengal, methylene blue and chlorin e6 were used as sensitizers which were immobilized in the silane gel and used in the form of a thin film covering glass plates. In some lab-scale experiments xenon arc lamps were used as solar simulators. The influence of various experimental conditions (light intensity, the amount of sensitizer, oxygen concentration) on the rate of 2-chlorophenol degradation was investigated. The obtained results indicate a possibility of the application of solar radiation in the middle latitudes for wastewater treatment. The use of silane gel as a carrier for the sensitizer enables the pollutants elimination at a higher rate than in a homogenous system. The stability and durability of immobilized sensitizers were also studied.

Dr hab. Katarzyna Klemm

 

Dr hab. Katarzyna Klemm

Stanowisko: Adiunkt

Dyrektor Kolegium Gospodarki Przestrzennej

Pokój: 322

Telefon: 42 631 35 16

E-Mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek Geografia, 1991r., mgr „Wpływ zanieczyszczeń powietrza i hałasu na warunki życia ludności w Śródmieściu Łodzi”. Specjalność: Gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne,
 • Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 1999r., dr n. t. w zakresie fizyki budowli, „Warunki wietrzności w wybranych strukturach urbanistycznych i wybór optymalnych rozwiązań”,
 • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, 2012 r., dr hab. n. t. w dyscyplinie: budownictwo, w zakresie fizyki budowli „Kompleksowa ocena warunków mikroklimatu w luźnych i zwartych strukturach urbanistycznych”.

Studia podyplomowe

 • 1992      Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Politechnice Łódzkiej,
 • 1993      Podyplomowe Studia „Szacowanie Nieruchomości” w Politechnice Łódzkiej,
 • 1995      Podyplomowe Studia Europejskie w zakresie ekonomiczno-prawnym i cywilizacyjno-kulturowym, Ośrodek Badań Europejskich, Uniwersytet Łódzki,
 • 1998      Kurs dla kandydatów na audytorów i doradców energetycznych,
 • 2000      International Advanced School on Wind-Excited and Aeroelastic Vibrations of Structures Department of Structural and Geotechnical Engineering DISEG, University of Genoa, Italy,
 • 2002      Wind Engineering Short Course, School of Engineering University of Birmingham, UK.

 

Przynależność do organizacji naukowych i zawodowych:

 • International Association for Building Physics,
 • International Association for Urban Climate,
 • International Association PLEA (Passive and Low Energy Architecture),
 • Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
 • Oddział Polski Stowarzyszenia Symulacji Procesów Fizycznych w Budynkach IBPSA Poland,
 • Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej,
 • Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej.

Obszar badań:

 • Fizyka miasta, inżynieria wiatrowa, zrównoważony rozwój miast,
 • Oddziaływanie dynamiczne i termiczne wiatru na człowieka w strefach zabudowy wysokiej i niskiej,
 • Środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym miast,
 • Oddziaływanie zabudowy na klimat obszarów zabudowanych, w tym problemy przewietrzania struktur miejskich, ochrony energii czy komfortu człowieka.

Dorobek naukowy:

Opublikowane 2 monografie oraz 120 artykułów w czasopismach naukowych oraz na konferencjach polskich i zagranicznych.

Hobby:

Tenis, literatura, genealogia, podróże

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.