Dr inż. Agnieszka Brzezińska

 

Dr inż. Agnieszka Brzezińska

Stanowisko: Adiunkt

Pokój: 32a

Telefon: 42 631 35 94

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Wykształcenie:

  • Tytuł mgr inż.- Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,  rok ukończenia – 1993r, inżynieria środowiska, specjalność – urządzenia sanitarne, temat pracy: „ Koncepcja typoszeregu oczyszczalni dla ścieków garbarskich”
  • Tytuł doktor nauk technicznych – Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, rok uzyskania tytułu – 2006, temat: „ Analiza możliwości przyjmowania ścieków opadowych w biologicznych oczyszczalniach miejskich na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej”

 

Wybrane publikacje:

ZAWILSKI M., BRZEZIŃSKA A., 2009; Variability of COD and TKN fractions of combined wastewater, Polish Journal of Environmental Studies, vol 18, No 3, 501-505.

In the paper, quality of combined wastewater in the aspect of its biological treatment was analysed. Fractions of Chemical Oxygen Demand (COD) and Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) in the inflow to the Group Wastewater Treatment Plant in Łódź were determined. The research revealed a distinct increase of inert fractions during wet weather caused by an increasing portion of contaminants bound with suspended solids.

 

BRZEZIŃSKA A., ZAWILSKI M., 2010, Dynamiczne modelowanie procesu biologicznego oczyszczania ścieków ogólnospławnych na przykładzie Łodzi. Ochrona Środowiska, vol. 32, nr 3, 21-26.

Modelowanie procesu biologicznego oczyszczania ścieków, dobrze rozpoznane w przypadku ścieków dopływających do oczyszczalni podczas suchej pogody, wymaga znacznych zmian w przypadku oczyszczania ścieków ogólnospławnych powstających podczas opadów. Zmiany zarówno stałych, jak i rozpuszczonych frakcji ChZT i azotu ogólnego (TKN) wpływają na skuteczność usuwania związków węgla i azotu, a zatem ich wpływ powinien być wzięty pod uwagę w modelowaniu procesu biologicznego oczyszczania ścieków. Zachodzą także znaczące zmiany temperatury dopływających ścieków w zależności od sezonu i intensywności opadów. Dlatego też istotny wpływ na sprawność reaktorów biologicznych może również mieć stosunkowo długi czas przetrzymania ścieków. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki dynamicznego modelowania pracy Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi podczas suchej i mokrej pogody.

 

ZAWILSKI M., BRZEZIŃSKA A.,;2014, Areal rainfall intensity distribution over an urban area and its effect on a combined sewerage system, Urban Water, vol 11,7,532-542

The application of 21 pluviometers over the whole area of Łódź, Poland, enabled an examination of areal distribution of intense rainfalls during 2010–2011. On the basis of collected data the distribution of rainfall intensity was analysed and a circular zone model with exponential shape in all directions has been proposed for describing rain storms. Also, the velocity of storm zone movement between 2 and 30 km/h was determined. Using the SWMM 5.0 software, adapted for non-standard use, runoff from three real catchments and combined storm overflow discharge was examined for selected measured rainfalls. An effect of storm zone range and movement was also studied for the same catchments using model storms. It was confirmed that using data from the city pluviometric network enables significantly better simulation results for CSO overflows to be obtained compared to an option based on a single pluviometric station, especially for large catchments greater than 200 hectares.

 

BRZEZIŃSKA A., ZAWILSKI M., BANDZIERZ D., SAKSON G., 2014, Wielkość emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej na przykładzie Łodzi, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, XXXI, 61, (3/1/14), 7-21.

Wyniki składu ścieków ogólnospławnych opuszczających wybrany do badań przelew burzowy J1 w Łodzi wykazały, że wielkość ładunku kierowanego do odbiornika jest ściśle powiązana nie tylko z charakterem opadu, ale także z porą dnia, w której następuje wzmożony dopływ ścieków do kanalizacji, stopniem zanieczyszczenia terenu zlewni oraz ilością zalegających w sieci osadów. Dzięki wykonanym analizom laboratoryjnym, wzbogaconym wynikami pochodzącymi z pomiarów on-line, określono wielkość ładunku zanieczyszczeń badanych wskaźników (ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne, zawiesiny mineralne, N-NH4, Pog) w zależności od zjawiska opadowego powodującego aktywację przelewu. Wyniki badań posłużyły również do określenia występowania efektu pierwszej fali zanieczyszczeń w ściekach emitowanych przez przelew J1 do odbiornika. Stwierdzono, że w trakcie roku 2012 objętego badaniami na 11 przeanalizowanych zjawisk, aż w 8 przypadkach efekt ten został zauważony, zarówno dla wszystkich badanych wskaźników, jak i tylko dla niektórych zależnie od opadu. Mimo podejmowanych działań prawnych oraz inwestycji służących ograniczeniu emisji ładunku zanieczyszczeń do odbiorników stan polskich rzek nadal nie należy jeszcze do dobrych. W związku z tym konieczna jest ciągła kontrola emisji zanieczyszczeń z uwzględnieniem nowoczesnych metod jej pomiaru oraz wykorzystania otrzymywanych wyników do opracowywania danych do programów komputerowych umożliwiających realną ocenę tej emisji z systemu kanalizacji ogólnospławnej.     

 

ZAWILSKI M., SAKSON G., BRZEZIŃSKA A., 2014,Opportunities for sustainable management of rainwater: case study of Łódź, Poland, Ecohydrology & Hydrobiology, Vol. 14,  3, pp.220-228

In this paper technical and technological solutions of the rainwater management problem, which aims is reducing the runoff to the sewerage of Łódź city, are proposed. The results of own study of total suspended solids and selected heavy metals in storm runoff from different areas and range of variations of concentrations of basic pollution indicators of urban stormwater  and combined wastewater directed by the selected combined sewer overflows (CSOs) into the receivers (for total suspended solids, COD, BOD5 , N-NH4 and P) are presented. The fractions of total suspended solids and COD necessary to determining changes in their proportions during CSO events were analyzed. A preliminary study of wastewater overflow in terms of bacteriological contamination was also carried out. On the basis of own research and literature review a need to modernize the sewerage network in Łódź and proposals for the implementation procedure which takes into account various aspects of storm water management are shown.

 

BRZEZIŃSKA A., 2016, Emisja zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej w aspekcie wpływu na odbiornik, Inżynieria Ekologiczna, Ecological Engineering, Vol. 48, pp. 17-27. DOI: 12912/23920629/63263

Przelewy burzowe przenoszą różnego rodzaju zanieczyszczenia z kanalizacji ogólnospławnej do wód powierzchniowych. Stężenia oraz ładunki zanieczyszczeń w ściekach ogólnospławnych zależą od indywidualnych warunków pracy sieci kanalizacyjnych, sposobu zagospodarowania terenu, spadków kanałów, objętości retencyjnej, stanu czystości atmosfery, częstotliwości czyszczenia ulic i wybierania osadów z wpustów deszczowych. Obciążenie odbiorników ilością zanieczyszczeń zależy także, a w zasadzie przede wszystkim, od rodzaju i charakteru zjawiska opadowego. Im zjawisko opadowe jest bardziej intensywne, tym większa ilość zanieczyszczeń dostaje się przez przelew do odbiornika. W niniejszym artykule podjęto próbę oceny składu ścieków opuszczających przelewy kanalizacji ogólnospławnej oraz omówiono wpływ nieoczyszczonych ścieków przedostających przez przelewy burzowe na ich odbiornik z uwzględnieniem charakteru i rodzaju oddziaływania. Wpływ przelewów burzowych na jakość wody w odbiornikach staje się coraz większy. Przeciążenia kanalizacji ogólnospławnej zdarzają się powszechnie i najczęściej spowodowane są wzrostem liczby ludności na skanalizowanym terenie, jak również podłączeniem nowych kanałów sanitarnych systemu rozdzielczego (np. z nowo wybudowanych osiedli mieszkaniowych na obrzeżach miasta) do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia. Zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków uwypukla rolę przelewów burzowych w kształtowaniu jakości wód odbiornika, albowiem ładunki zanieczyszczeń przez nie odprowadzane, stanowią coraz większą część wszystkich ładunków zrzucanych do odbiornika.

 

BRZEZIŃSKA A., ZAWILSKI M., SAKSON G.: 2016, Assessment of pollutant load emission from combined sewer overflows based on the online monitoring, Environmental Monitoring and Assessment, 188(9), 1-10,  DOI 10.1007/s10661-016-5461-6

Cities equipped with combined sewer systems discharge during wet weather a lot of pollutants into receiving waters by combined storm overflows (CSOs). According to the Polish legislation, CSOs should be activated no more than ten times per year, but in Lodz, most of the 18 existing CSOs operate much more frequently. To assess the pollutant load emitted by one of the existing CSOs, the sensors for measuring the concentration of total suspended solids (SOLITAX sc) and dissolved chemical oxygen demand (UVAS plus) installed in the overflow chamber as well as two flowmeters placed in the outflow sewer were used. In order to check the data from sensors, laboratory tests of combined wastewater quality were conducted simultaneously. For the analysis of the total pollutant load emitted from the overflow, the raw data was denoised using the Savitzky-Golay method. Comparing the load calculated from the analytical results to online smoothed measurements, negligible differences were found, which confirms the usefulness of applying the sensors in the combined sewer system. Online monitoring of the quantity and quality of wastewater emitted by the combined sewer overflows to water receivers, provides a considerable amount of data very useful for combined sewerage upgrading based on computer modelling, and allows for a significant reduction of laboratory analysis.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.