Deklaracja dostępności

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bais.p.lodz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Serwis internetowy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a także część treści na nim zamieszczonych powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony

dr inż. Jakub Miszczak, prof. uczelni
tel. 42-631-35-59
email: jakub.miszczak@p.lodz.pl
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Osoba odpowiedzialna za realizację spraw w zakresie dostępności cyfrowej

Łukasz Narloch
E-mail: mailto:lukasz.narloch@p.lodz.pl
 
Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Kontakt telefoniczny: 42-631-28-87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Informacje na temat procedury

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

Dostępność architektoniczna

Budynki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej mieszczą się na kampusie B.

Budynek B6, al. Politechniki 6A, 93-590 Łódź.

Budynek ma dziewięć kondygnacji nadziemnych i jedną kondygnację podziemną. Prowadzą do niego dwa wejścia. Dostęp do wejścia głównego po pochylni z kostki brukowej lub po kilku stopniach. Przy wejściu znajduje się dzwonek przywołujący użytkownika budynku. Wejścia nie mają progu.

Przy głównym wejściu znajduje się portiernia oraz biblioteka Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Przy dwóch klatkach schodowych znajdują się windy dostosowane do transportu osób niepełnosprawnych. Winda od strony południowej na panelu sterującym ma przyciski oznaczone alfabetem Braille’a. Wejścia do wind nie mają progu.

Obiekt umożliwia dostęp do wszystkich sal dydaktycznych na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem piwnic i ma przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych.

W południowej części budynku na parterze i VII piętrze znajdują się dwie toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażone m.in. w alarmowy system przywoławczy.

Alarm SAP w całym obiekcie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W portierni budynku znajduje się schodołaz. Krzesło do ewakuacji osób niepełnosprawnych zlokalizowane na VII piętrze klatki schodowej.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.

Budynek B7, al. Politechniki 6, 93-590 Łódź.

Budynek składający się z dwóch części, skrzydła A (strona południowa) i skrzydła B (strona północna). Oba skrzydła mają 4 kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną Skrzydła połączone są trzema łącznikami.

Budynek wyposażony jest w sześć szerokich wejść bez progów.

Przy drzwiach w głównym wejściu znajduje się dzwonek przywołujący użytkownika budynku.

Dostęp do głównego wejścia od strony zachodniej po pochylni z kostki brukowej, windą dla niepełnosprawnych lub po kilku stopniach.

Budynek umożliwia dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach, ma przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych. Wyjątkiem jest łącznik (przy aulach) na 1 piętrze. Dostęp do audytoriów umożliwia winda do transportu osób niepełnosprawnych zamontowana przy schodach. Część ciągów komunikacyjnych na pierwszym piętrze oznakowana jest ostrzegawczymi pokrywami podłogowymi dla niewidomych i słabowidzących.

W obiekcie znajdują się dwie windy (w części wschodniej skrzydła A i B) bez progu, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda (w północnym skrzydle B) informuje głosowo o poszczególnych kondygnacjach i ma panel sterujący oznaczony alfabetem Braille’a.

W budynku, w pomieszczeniach Nr 45, 122 i 138 znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.

W obiekcie, na parterze, znajduje się pokój nr 42 dla matki karmiącej wyposażony w lodówkę umywalkę i w fotel relaksacyjny.

Audytoria na pierwszym piętrze oraz dziekanat (pokój 105a), wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające komunikację użytkowników aparatów słuchowych podczas spotkań. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dziekanat dysponuje zestawami lektorskimi dla niewidomych wyposażonymi w oprogramowanie Ruby, lupy optyczne, przyrządy do pisania i projektowania wypukłych obrazów, dyktafony cyfrowe, poziomice udźwiękowione, mówiące taśmy miernicze i kalkulatory mówiące.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.

Strona dziala - zabbix