Współpraca z biznesem

Na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska powołano Radę Naukowo-Gospodarczą (RNG), która zrzesza przedsiębiorstwa budowlane i firmy projektowe, czynnie działające nie tylko na rynku województwa łódzkiego, ale również firmy o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Członkami RNG są Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi, zrzeszająca ponad 50 przedsiębiorstw budowlanych w rejonie łódzkim. Rada Naukowo-Gospodarcza jest swoistą platformą wymiany doświadczeń naukowych i zawodowych współpracujących ze sobą środowisk. Celem zasadniczym Rady Naukowo-Gospodarczej jest inicjowanie działań wspierających przedsięwzięcia budowlane, związanych z unowocześnieniem technologii, wyposażenia i organizacji działalności budowlanej oraz szeroko pojęta współpraca Uczelni ze środowiskiem gospodarczym. Zakres działań Rady Naukowo-Gospodarczej obejmuje następujące obszary:

1. Współudział firm w kształtowaniu sylwetki absolwenta Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska poprzez tworzenie programów studiów oraz wybór toku i sposobu kształcenia.

2. Wsparcie rzeczowe działań zmierzających do rozwoju Wydziału BAiIŚ (sponsorowanie konferencji, spotkań środowiska inżynierskiego).

3. Zgłaszanie przez członków RNG tematyki badawczo-rozwojowej do realizacji w ramach prac inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich, prowadzonych pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału.

4. Współpraca badawcza inicjowana przez środowisko gospodarcze z możliwością wykorzystania wysokiego potencjału merytorycznego i szerokiej bazy laboratoryjnej Uczelni.

5. Praktyki i staże studenckie w przedsiębiorstwach.

6. Pomoc Uczelni w rozwiązywaniu problemów naukowo-technicznych.

7. Transfer technologii i wdrożenia badań naukowych w realizacjach przemysłowych.

8. Różnorodne formy komercjalizacji wyników badań.

9. Zamawiane wykłady przedstawicieli przemysłu budowlanego dla studentów kierunku Budownictwa.

10. Propozycja praktycznych zajęć dla studentów prowadzonych przez przedsiębiorców na WBAiIŚ.

11. Tworzenie konsorcjów przy ubieganiu się o środki unijne.

12. Naukowe i logistyczne wsparcie wniosków w konkursach NCBiR, oraz Horyzont 2020.

13. Umożliwienie pracownikom przedsiębiorstw budowlanych rozwoju zawodowego w formie kursów, studiów podyplomowych i studiów doktoranckich.

Spotkania RNG odbywają się dwa razy do roku i każdorazowo mają jakąś myśl przewodnią, przedstawioną w prezentacji rozpoczynającej spotkanie z przedsiębiorcami i gośćmi specjalnymi.

W skład Rady Naukowo Gospodarczej wchodzą między innymi niżej wymienione przedsiębiorstwa i podmioty:

 

Strona dziala - zabbix