Historia Wydziału

W maju 1956 roku, Uchwałą Ministra Szkolnictwa Wyższego, został utworzony Wydział Budownictwa Lądowego w Politechnice Łódzkiej.
Zaczynaliśmy skromnie, mając za siedzibę zabytkowy pałacyk przy ul. Skorupki 6 (teraz mieści się tam Rektorat). Od 1970 r. Wydział ma własną siedzibę - dwa budynki przy Al. Politechniki 6. Gdy te budynki powstały, byliśmy na obrzeżach uczelni (terytorialnie).Teraz znajdujemy się niemal w centrum campusu i w pięknym otoczeniu. Obecnie Wydział nosi nazwę: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a składa się z 2 Instytutów oraz 3 Katedr.  Przyjmujemy corocznie około 500 osób. Na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów zaliczanie semestrów odbywa się z użyciem systemu punktowego ECTS, co sprzyja międzynarodowej wymianie studentów. Co roku około 80 z nich wyjeżdża do różnych uczelni europejskich.

Wydział prowadzi aktualnie kształcenie na poniższych kierunkach studiów:

  • budownictwo – od 1956 roku,
  • architektura – od 1976 roku,
  • inżynieria środowiska w budownictwie (dawniej: inżynieria środowiska) – od 1969 roku,
  • planowanie przestrzenne (dawniej: gospodarka przestrzenna) – od 2010 roku,
  • rewitalizacja miast - w latach 2017-2022.

Po kierunkach architektura, budownictwo oraz inżynieria środowiska w budownictwie, absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w swoich specjalnościach.

Połączenie kształcenia w trzech podstawowych dyscyplinach jest atutem Wydziału, gdyż dzięki temu absolwenci są przygotowani do podejmowania wszystkich funkcji związanych z projektowaniem, wznoszeniem i utrzymaniem obiektów budowlanych.

Kierunek Architektura posiada certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) od roku 2013. Kierunek Budownictwo posiada te certyfikaty od 2019 roku. Jesteśmy w gronie jedynie czterech uczelni technicznych w Polsce, które mogą się pochwalić takim certyfikatem dla kierunku Architektura oraz wśród siedmiu dla kierunku Budownictwo.

Kierunek Budownictwo (II stopień) posiada certyfikat akredytacyjny przyznany w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”.

Wydział legitymuje się kategorią B+ w obu dyscyplinach naukowych: Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport oraz Architektura i Urbanistyka.

Od roku 1995 Wydział prowadzi też studia doktoranckie w obu, wyżej wymienionych dyscyplinach naukowych.

Kierunki Budownictwo, Architektura i Urbanistyka oraz Inżynieria Środowiska mają akredytację państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział aktywnie rozwija współpracę międzynarodową, zarówno naukową, jak i dydaktyczną. W ubiegłych 3 latach realizowano współpracę bilateralną z ponad 30 uczelniami z Europy, Ameryki Północnej i Azji. W ramach programu Erasmus + corocznie ponad 60 studentów i około 20 pracowników przebywa na uczelniach zagranicznych. Wydział kreuje też własne międzynarodowe działania dydaktyczne. Są to przede wszystkim warsztaty i seminaria, prowadzone przez gości z zagranicy.

Wydział dysponuje dwoma akredytowanymi laboratoriami badawczymi: Laboratorium Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, notyfikacja Unii Europejskiej ; Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych - Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego oraz dwoma laboratoriami badawczymi o znaczeniu regionalnym: Laboratorium Mechaniki Gruntów i Drogownictwa oraz Laboratorium Inżynierii i Ochrony Środowiska. Wyposażenie badawcze laboratoriów jest systematycznie modernizowane i poszerzane, dzięki dotacjom z KBN, własnym środkom, uzyskiwanym m.in. ze współpracy z przemysłem oraz ostatnio z dotacji unijnych. Wydział systematycznie modernizuje i wyposaża pracownie dydaktyczne w sprzęt audiowizualny, modernizowane i wyposażane są także pracownie komputerowe.

Strona dziala - zabbix