Współpraca międzynarodowa

Mobilność międzynarodowa studentów realizowana jest w Wydziale Budownictwa, Architektuty i Inżynierii Środowiska przede wszystkim w ramach programu Erasmus+ (studia/praktyki) oraz innych programów, takich jak praktyki AIESEC i IAESTE. Politechnika Łódzka ma podpisane umowy z licznymi uczelniami w większości krajów europejskich, co gwarantuje bogatą ofertę edukacyjną - pełna lista na stronie: https://cwm.p.lodz.pl/pl/erasmus-partners

Politechnika Łódzka uczestniczy w programie Erasmus od początku jego istnienia w Polsce i jest liderem w zrównoważonej wymianie studentów Erasmusa - co roku ok. 300 studentów wyjeżdża za granicę i przyjeżdża na studia na PŁ. Student uzgadnia z uczelnią przyjmującą, w porozumieniu z Koordynatorem Programu Studiów oraz Opiekunem Umowy. Na Wydziale BAIŚ opiekunami programów studenckiej wymiany międzynarodowej są:

- dla kierunku Architektura: dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski,

- dla kierunku Budownictwo: dr inż. Marek Wojciechowski oraz dr inż. Martyna Rabenda,

- dla kierunku Inżynieria Środowiska w Budownictwie: dr hab. inż. Robert Cichowicz, prof. uczelni,

- dla kierunku Planowanie Przestrzenne: dr inż. arch. Adriana Cieślak-Arkuszewska.

W celu ułatwienia wymiany studenckiej i następnie uznawania okresu studiów PŁ stosuje dokumenty ECTS: Learning Agreement, Training Agreement i Transcript of Records oraz dokument "Uznanie okresu studiów za granicą", który podpisuje Dziekan Wydziału oraz Prorektor ds. studenckich. Możliwe jest odbycie praktyki w ramach Programu Erasmus w jednym z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) lub w Turcji. Podstawą zaliczenia praktyk jest dostarczenie potwierdzenia o odbyciu praktyki i złożenie sprawozdania.

Obecnie na terenie uczelni funkcjonują dwa biura wspierające krajową i międzynarodową mobilność studentów. Należą do nich:

  • biuro Sekcji Mobilności Studenckiej, zajmujące się programem E+ oraz innymi programami wymiany dla studentów PŁ, np. Cepus, Mostech w ramach wyjazdów na studia i praktyki,
  • Student Assistance Office (SAO), biuro, w którym pracują studenci - obsługujące studentów zagranicznych przebywających na wymianie w PŁ.

Dotychczas na studia i praktyki Erasmus z Politechniki Łódzkiej wyjechało blisko 4,5 tys. studentów. Tak intensywna wymiana została doceniona przez Narodową Agencję Programu Erasmus, która przyznała Politechnice Łódzkiej tytuł „Uczelnia przyjazna mobilności".

Ważnym elementem umiędzynarodowienia w Politechnice Łódzkiej są wizyty zagranicznych naukowców, jak również wyjazdy kadry dydaktyczno-naukowej do zagranicznych uczelni partnerskich, w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych, a także w celach szkoleniowych. Mobilność pracowników akademickich umożliwia nawiązanie i rozszerzanie współpracy między uczelniami, poznanie systemów kształcenia w innych krajach, podnoszenie kompetencji i doskonalenie umiejętności, a w efekcie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do swojej aktywności. W ramach wymiany kadry naukowej, w zakresie zadań dydaktycznych, prof. dr hab. inż. Renata Kotynia przez trzy kolejne edycje, w latach 2015-17, wyjeżdżała jako Visiting Professor do Ghent University w Belgii, gdzie prowadziła “FRP Training Course: Reinforcing and strengthening of structures with FRP reinforcement”. Do roku 2018, prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński współpracował z Department of Civil Engineering, Politecnico di Milano w tematyce stochastycznego modelowania zagadnień sprzężonych z zakresu termo-elektro-sprężystości oraz z Leinbniz Institut fur Polymerforschung w Dreźnie w zakresie mechaniki polimerów. W latach 2017-18, prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin prowadził wspólne badania naukowe z University of Padova, dotyczące modelowania procesów fizyko-chemicznych w porowatych materiałach budowlanych, a w roku 2018 badania innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych PUR i PIR z Fraunhofer Center for Sustainable Systems w Bostonie. Mgr inż. Marcin Zygmunt w ramach stażu w latach 2018-19 w Fraunhofer Center for Sustainable Systems prowadził badania dotyczące trwałości materiałów budowlanych i symulacji energetycznych budynków. Natomiast od grudnia 2017r. dr inż. Patrycja Baryła przebywała na rocznym stażu post-doc w Szwajcarii w Lozannie - Szkoła Federalna Politechniczna w Lozannie (EFPL), gdzie prowadziła badania naukowe nad opracowaniem metod obliczeniowych i doświadczalnych, pozwalających na projektowanie konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem i wykorzystaniem zjawiska hydrofobizacji, w szczególności z wykorzystaniem piasków hydrofobizowanych.

W ramach Staff Mobility for Teaching, w roku 2018 gościnne wykłady dla studentów z kierunku budownictwo wygłosili prof. Koichi Maekawy z Tokyo University ("Shear failure simulation of RC members and application to the life-time design") oraz prof. Donatello Cardone z University of Basilicata ("Seismic loss assessment of buildings" oraz "Use of shape memory alloys for structural engineering applications"). W roku 2018 miała również miejsce wizyta dr Jana Kosny w ramach programu Fullbrighta (czerwiec 2018r.), w trakcie której prowadzone były badania nt. aerożeli dla budownictwa i efektywnych materiałów termoizolacyjnych. Natomiast w latach 2017-2018 - staż na Wydziale BAIŚ odbywał mgr Mateo Pachera (doktoranta z Uniwersytetu w Padwie) - badania nt. „Modelowanie zniszczenia konstrukcji betonowych podczas pożarów”. W roku bieżącym, w ramach wizyty prof. Francesco Pesavento (maj-czerwiec 2020) prowadzono badania dotyczące trwałości materiałów budowlanych w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych.

Pozostała współpraca międzynarodowa:

Strona dziala - zabbix